Uttalelse: Venstre vil styrke og forenkle adopsjonsordningen

(Foto: Dreamstime.com)

Venstre er bekymret for den dramatiske nedgangen i antall utenlandsadopsjoner samtidig som det på verdensbasis er 40 millioner foreldreløse barn. Mens det i 2002 var 785 barn som fikk en ny start i Norge, var det bare 154 barn som ble adoptert fra utlandet i 2013. Det er en nedgang på over 80 prosent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Formålet med internasjonal adopsjon er å hjelpe barn som ikke har foreldre. Norge har gjennom Haag-konvensjonen om internasjonal adopsjon forpliktet seg til å bidra til at flere foreldreløse barn får mulighet til å vokse opp i en familie. Konvensjonen slår fast at man først skal forsøke å hjelpe barna i sitt hjemland, men at internasjonal adopsjon er et svært godt alternativ for barn som ikke får foreldre i sitt hjemland.

Venstre viser til at Adopsjonslovutvalgets forslag til endringer i adopsjonsloven er ute til høring, og er positiv til at det nå foretas en fullstendig og prinsipiell vurdering av adopsjonsinstituttet. Vi støtter hovedllinjene i forslaget, og utvalgets forslag om å øke den statlige adopsjonsstøtten er allerede fulgt opp ved at støtten ble økt til 1G i budsjettforliket mellom regjeringspartiene, Venstre og Krf. En naturlig oppfølging vil være å likestille andre støtteordninger for adoptivforeldre og biologiske foreldre.

Adopsjonsformidling krever særlig tillatelse, og tilsynsordningen med organisasjoner som formidler adopsjon bør styrkes for å ivareta de sårbare barna. Venstre støtter også Adopsjonslovutvalgets forslag om et uttrykkelig forbud mot å gi vederlag eller noen annen form for motytelse for å påvirke organisasjoner eller personer som formidler adopsjon. Venstre mener imidlertid at kommunene ikke bør fratas utredningsansvaret i adopsjonssaker.

Ulike vilkår, betingelser og strukturer i adopsjonssystemet har gjort det for vanskelig å gjennomføre adopsjoner. Det som i utgangspunktet skulle bedre barnas sikkerhet, har heller gjort det for byråkratisk, tidkrevende og strengt, noe som resulterer i færre adopsjoner. Venstre mener derfor at godskjenningsordningen bør forenkles og at det bør innføres krav til saksbehandlingstid.

Den globale trenden er at adopsjon blir enklere og at hensynet til barnet ivaretas i større grad. Flere land som det før var uaktuelt å adoptere fra, har nå fått langt bedre strukturer enn tidligere. Det gir sjanser vi bør gripe. Derfor bør Norge åpne for adopsjon fra flere land.

Venstre vil:

  • Forenkle godkjenningsordningen av adopsjonsforeldre
  • Redusere tiden det tar å bli godkjent som adopsjonsforeldre til maksimalt 9 måneder
  • Ta initiativ til at Norge inngår samarbeidsavtaler om adopsjon med flere land
  • Gjennomføre prøveadopsjon for å få lovverket på plass i nye land
  • Likestille økonomiske støtteordninger for adoptivforeldre og biologiske foreldre
  • Styrke tilsynsordninger med organisasjoner som er godkjent for adopsjonsformidling

Uttalelsen ble vedtatt av Venstres landsstyre 15. mars 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**