– Fjordeponi må behandles i Stortinget

Gloppefjorden. Foto: Bernt Hauge, Foto: Bernt Hauge

Ola Elvestuen (V), leder i Stortingets energi- og miljøkomité og tidligere miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) har i dag levert et felles representantforslag i Stortinget der de foreslår at sakene om sjødeponi for gruveavfall i Førdefjorden og Repparfjord må behandles av Stortinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

– Spørsmålet om sjødeponi for gruveavfall er en sak hvor store interesser står mot hverandre. Fiskeri, sjømat og reiseliv er næringer som er avhengige av rene fjorder og et godt internasjonalt omdømme, og som kan bli skadelidende ved utslipp av gruveavfall. På motsatt side har gruvenæringen behov for rimelig avfallshåndtering, sier Ola Elvestuen.

Fiskeri, sjømat og reiseliv er næringer som er avhengige av rene fjorder og et godt internasjonalt omdømme

Ola Elvestuen

Ola-Elvestuen-presentasjon

Miljødirektoratet har konkludert med at de miljøfaglige hensynene tilsier at innsigelsen som er reist mot planene om deponering av gruveavfall i Førdefjorden bør tas til følge. Direktoratet har uttalt at vektingen mellom motstridene interesser i denne saken er en politisk vurdering.

– Å si ja eller nei til sjødeponi for gruveavfall er avgjørende spørsmål for lokalmiljøene rundt fjordene, og for miljøet i fjordene. I Norge har vi en demokratisk tradisjon for at det er de folkevalgte på Stortinget som best kan veie ulike interesser mot hverandre i viktige saker, sier Bård Vegar Solhjell.

Følgende forslag fremmes:

  1. Stortinget ber regjeringa etablere ein praksis om at saker som omhandlar store gruveutbyggingar der vesentlege interesse står mot kvarandre skal leggast fram for Stortinget for endeleg avgjerd.
  2. Stortinget ber regjeringa legge fram saka om gruvedrift og sjødeponi i Førdefjorden for Stortinget før innsigelse i reguleringsplan og utsleppsløve vert slutthandsama.
  3. Stortinget ber regjeringa om at saken om gruvedrift og sjødeponi i Repparfjord leggast fram for Stortinget før utsleppsløyve vert slutthandsama.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**