Uttalelse: En liberal kamp mot ekstremisme

Foto: Morten Skåningsrud

Ekstreme, antidemokratiske ideer og bevegelser setter det liberale demokratiet under press. Venstre mener det trengs økt innsats for at ekstremisme, i kombinasjon med vold og manglende respekt for demokrati, rettsstaten og individets rettigheter konfronteres, slik at slike ideer ikke skal kunne slå rot i samfunn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**


Venstre mener det er helt nødvendig at denne kampen skjer innenfor det liberale demokratiets rammer og spilleregler, og at forebygging rettet mot årsakene er den mest effektive veien mot å redusere ekstremisme i alle former.

Kampen mot ekstremisme er vanskelig og kompleks. Venstre mener den beste måten å være tøff mot ekstremisme, er å være tøff mot årsakene bak ekstremisme. Det må også etableres en bedre kommunikasjon mellom skole, politiet og foreldre. Foreldre til ungdommer i faresonen må engasjeres og gis veiledning på et tidlig stadium. Det kan være avgjørende for å lykkes i et forebyggingsarbeid. Kampen mot ekstremisme bør være en frihetskamp, der målet er mer frihet til enkeltindividet og et mer åpent og pluralistisk samfunn.

Det er uakseptabelt at frihet innskrenkes som følger av enkeltindividers handling eller intensjoner om handling. Venstre tar derfor sterk avstand fra personer eller grupper som bidrar til stigmatisering, konflikt og fremmedgjøring gjennom å skyve ansvaret for enkeltindividers handlinger på grupper basert på opprinnelse eller religion. Venstre sier også klart nei til at rettsstaten undergraves gjennom masseovervåkning. Alle former for overvåkning av enkeltindivider må kunne rettferdiggjøres ovenfor en uavhengig domstol.

Venstre mener at ytringsfriheten bør utvides slik at ekstreme eller hatfulle ideer og fordommer kan utfordres i det offentlige rom, fremfor å forsvinne i en underskog av digitale bakfora. Den såkalte rasismeparagrafen og andre lover som hindrer ytringsfrihet bør fjernes, med unntak av lover som sanksjonerer mot konkrete trusler om vold.

Kampen mot ekstremisme er også en kamp mot fattigdom og sosial utestengning. Faktorer som dårlige vilkår for oppvekst, omsorgssvikt, lav utdanning og lav inntekt medfører at enkeltindividers handlingsrom svekkes og kan bidra til at de fremmedgjøres fra samfunnet de er en del av. Venstre vil derfor intensivere kampen mot barnefattigdom, frafall i skolen, og gi tilbud om integrering, jobb, skole eller barnehage for personer som søker beskyttelse i Norge fra dag en – uavhengig av om gitt opphold. Vi vet fortsatt for lite om hva som virker og ikke virker av tiltak. Det må derfor settes av flere midler til forskning og kompetansebygging rundt radikalisering og ekstremisme.

Ekstremisme kjenner ingen landegrenser og er et globalt utfordring, og kan ikke takles uten en felles innsats fra alle land som verdsetter demokrati og menneskerettigheter. Venstre vil derfor støtte og oppfordre til en intensiv kamp for utdanning, demokratiutvikling og fattigdomsbekjempelse. Det vil også kreves økt ansvar ved humanitære katastrofer, og økt direkte konfrontasjon mot ekstreme grupper som har eller er i ferd med å etablere kontroll over områder – om nødvendig med makt.

Personer som returnerer til Norge etter deltakelse i krigshandlinger må underlegges etterforsking og eventuell tiltale i Norge dersom de har begått straffbare handlinger. Det er imidlertid viktig at fremmedkrigere ikke bare møtes med straffesanksjoner, men også følges opp med sikte på re-integrering i det norske samfunnet.

Uttalelsen ble vedtatt på Venstres landsmøte 12. april 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**