Tjøme Venstre lanserer Færder kommune

Foto: Venstre

Tjøme og Nøtterøy Venstre er enig om å jobbe for en kommunesammenslåing. Færder kommune kan være et passende navn for den nye kommunen. Les mer i Tønsbergs Blad.

Her er våre argumenter:

Tjøme Venstre sier ja til Færder kommune

Tjøme Venstre har etter nøye vurdering bestemt seg for å anbefale en kommunesammenslåing med Nøtterøy. Beslutningen er tatt med utgangspunkt i situasjonen for Tjøme og uten hensyn til hva det politiske flertallet på Nøtterøy har bestemt seg for. Som vi har lovt velgerne, har vi ventet med å ta stilling i dette viktige spørsmålet før den såkalte rådmannsinnstillingen foreligger. Det gjør den nå. Denne, sammen med konklusjonene fra det statlige oppnevnte ekspertutvalget er utgangspunkt for vårt standpunkt, men i tillegg har vi lagt vekt på en rekke faktorer som vi mener er unike for vårt område.

Kommunesammenslåing vil i fremtiden bli nødvendig for at vi skal opprettholde et godt velferdsnivå for våre innbyggere. Aldersutviklingen vil tvinge frem en effektivisering av tjenestene som kommunen er pålagt. En slik effektivisering kan ta to veier, en større vekt på interkommunale samarbeid eller større kommunale enheter. Ekspertutvalget har anbefalt en fremtidig minimumsstørrelse på kommunene på mellom 15.000 og 20.000 innbyggere. Tjøme har i dag ca. 5.000 innbyggere, Nøtterøy ca. 21.000. Det er sider ved ekspertrapporten som trekker i retning av en sammenslåing også med Tønsberg (ca 42.000 innbyggere), men vi mener andre faktorer trekker sterkere i retning av å begrense oss til Nøtterøy/Tjøme (TN).

Vårt viktigste argument i så måte dreier seg først og fremst om identitet. Både historisk, kulturelt, miljø- og næringsmessig har vi mye til felles med Nøtterøy, mindre med Tønsberg. Vi er to kommuner med en felles nasjonalpark som dekker store deler av vårt felles areal. Vi ser dette som en betydelig del av den nye kommunens profilering og attraktivitet i årene som kommer. Vår visjon for den nye kommunen dreier seg om jordvern, miljøvern, miljøbasert næringsutvikling, for eksempel turisme, samt god og landlig, bærekraftig basert boligpolitikk. Kort sagt skal vi sammen bli det mest tiltrekkende området i vår region, både å bo og feriere i. Grønn vekst på grønne øyer!

Tønsberg fremstår i dag som en lite attraktiv kommune å slå seg sammen med. Byens identitet lider etter vårt syn av mangel på ivaretakelse av områdets unike miljømessige-, historiske- og kulturelle karakter. Næringsutviklingen i Slottsfjellbyen likner mer på radikal eiendomsutvikling drevet av profitthensyn, enn på etablering av ny og bærekraftig virksomhet. Vi fester liten tillit til prosessen rundt byens arbeid med samferdselsløsninger i området. Sjelden eller aldri ser vi eksempler på at Tønsberg—politikere løfter frem byens særegne naturgitte kvaliteter. Vi frykter at Nøtterøy og Tjøme vil kunne bli slukt av det økonomisk sett større området nord for oss og ser at vår visjon for fremtidens Tjøme rimer dårlig med ekspansjonsplanene for området på andre siden av kanalbroa.

Kunne ikke så Tjøme klare seg på egenhånd – vi har det jo så bra som vi har det? Kanskje det, men det er sider ved vårt beslutningssystem som i dag, som følge av effektiviseringstiltak, er i ferd med å bli flyttet ut av politisk kontroll og over i byråkratiet. Interkommunale selskap innebærer en alvorlig utfordring for lokaldemokratiet. Utredninger viser at det er de minste kommunene som har de største demokratiske utfordringene med interkommunalt samarbeid. Samtidig er en kommune på 5000 innbyggere særlig sårbar når det gjelder rekruttering til administrasjonen. Utviklingen innen kommunale oppgaver og velferdstjenester, sammen med den demografiske utviklingen (stadig flere eldre), tilsier at kommunene må ha høyt faglig nivå i administrative stillinger. I små kommuner kan det bli vanskelig å rekruttere nok fagfolk. Vi blir for sårbare når det gjelder kontinuitet ved sykeperioder og når folk slutter. Men også når det gjelder kompetente lokalpolitikere har små kommuner en utfordring. Vi har i den siste tiden sett eksempler på at Tjøme kunne vært tjent med folkevalgte som hadde mer tid og ressurser til å sette seg bedre inn i aktuelle saker som dreier seg om vår felles fremtid. Vi mener derfor en fremtidig kommunestørrelse på rundt 26.000 innbyggere er akkurat passe stor til å møte fremtidens utfordringer.

En storkommune av Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme (TNT) vil om kort tid kunne ha over 70 000 innbyggere. Ca 7-8% av disse vil være Tjømlinger. Et eventuelt TNT- kommunestyre vil kunne bestå av rundt 40 folkevalgte og sannsynligvis av ikke mer enn 3-5 tjømlinger. Deres mulighet for å påvirke utviklingen i TNT vil være liten og vi er redd den politiske dagsorden i hovedsak vil være preget av Tønsberg-tyngden. Ved en sammenslåing med Nøtterøy vil vår påvirkning bli større samtidig som vi i større grad deler den politiske dagsorden med nøttlendingene.

En kommunesammenslåing med Nøtterøy betyr ikke at vi skal slutte å kjempe for at mest mulig av den kommunale virksomheten forblir sør i kommunen. Vi må bygge opp en felles identitet med Nøtterøy som gjør at befolkningen nord for Vrengensundet føler seg sterkere knyttet til oss på andre siden. Den nye kommunen bør få et helt nytt navn og vi mener Færder kommune kan være et godt valg. Fra oss i Tjøme Venstre ser vi frem til et godt samarbeid i et større politisk fellesskap – et samarbeid mellom to Venstre-grupper som begge ser ut til å bli betydelig styrket etter høstens valg. Fordi vi sammen arbeider for å gi liv til Venstres slagord: Folk Først.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**