Program 2015 – Kultur

Kulturpolitikken skal stimulere og motivere frie, skapende krefter – ikke ensrette dem. Kultur skal bidra til demokrati og ytringsfrihet. Kulturlivet, kunsten, mediene, organisasjoner og sivile fellesskap skal ikke være instrumenter for det offentlige, men leve i kraft av seg selv og utfordre, kritisere og utvikle samfunnet uavhengig av politiske mål. Et mangfoldig og bredt kulturtilbud skaper dessuten større valgfrihet for den enkelte og er med på å bidra til bedre livskvalitet.

Kulturpolitikken bør og kan i liten grad målstyres mot bestemte resultat, og aller minst når det gjelder kunstens form og innhold. Politikken kan tilføre ressurser og gi rammevilkår for kunstnerisk vekst. Kultursektoren er også en betydelig bidragsyter til en videre utvikling av Bergensregionen som en sterk, konkurransedyktig byregion.

Kultursektoren generer også arbeidsplasser og Venstre vil stimulere og hjelpe frem kultur-gründere som en del av næringspolitikken.

Fremtidens kulturutfordringer

Endringer i bosetting og infrastruktur får konsekvenser for morgendagens kulturpolitikk. Nye, spennende miljø dukker opp, og kulturbyråkratiet må være åpent og fleksibelt. Infrastruktur som bygg må være såpass fleksibelt at det kan brukes mange år fremover, selv om aktivitetstilbudene, endrer seg.

Et liberalt prinsipp er at det offentlige skal være sterkt og profesjonelt. Derfor ønsker Venstre å gjøre noen langsiktige kulturpolitiske prioriteringer, både for at det skal være forutsigbart og rettferdig. For at nye aktører skal få muligheten til å komme frem, kan det bety at andre må stå på egne ben, i mye større grad enn i dag.

Dagens kulturpolitikk må samordnes i mye større grad med andre forvaltningsnivå som fylkeskommunen og staten. Venstre vil bruke kommunale midler til å prioritere kulturlivet for byen. Politikken forankres i by-politiske målsetninger på kultur- og idrettsfeltet. Kulturliv som har regionale og nasjonale interesser, må drives frem i samarbeid med flere og større organ.

Venstre vil ha enkle støtteordninger for kulturen. Overdrevne rapporteringer, og unødig mange søknadsprosesser, må unngås.

Venstre vil støtte opp om aktører som Design Region Bergen og filmfondet Fuzz, for at disse skal sikres mer like betingelser som tilsvarende aktører på Østlandet.

Venstre vil:

 • ha fleksible kulturbygg
 • at byråkratiet skal tilpasse seg kulturens behov, ikke omvendt
 • legge ansvaret for regionale institusjoner hos regionale myndigheter
 • ha rause og enkle støtteordninger
 • støtte opp om Design Region Bergen og filmfondet Fuzz

Nynorsk- og dialektbyen
Bergen er Vestlandets hovedstad. Skal Bergen ta dette på alvor, og være en inkluderende by for hele Vestlandet, må byen også ta et kulturelt og språklig ansvar. Flere av Bergens nabokommuner er nynorskkommuner. Nynorsk er en viktig del av vestlendingens identitet. For byen gjelder det samme for bergensdialekten, og det er viktig å verne om de særegne bergenske skrivemåtene på offentlige skilt og lignende. Språklig mangfold og toleranse må ligge til grunn for alt kommunen foretar seg.

Venstre vil:

 • at Bergen kommune aktivt skal fremme språklig mangfold og toleranse
 • at Bergen kommune skal arbeide for å bevare de bergenske skrivemåtene på offentlige skilt og lignende
 • at dialekt bør ivaretas i offentlig skilting og stedsnavn

Kunst- og kulturinstitusjonene

Venstre vil i samarbeid med kunst- og kulturinstitusjonene i Bergen sikre at BIT Teatergarasjen og Den Nationale Scene (DNS) får gjennomført sine planlagte utbygginger, og at dansekompaniet Carte Blanche sikres produksjonslokaler og en hjemme-scene. Venstre vil ruste opp kulturaksen på Engen og lage flere attraktive, kulturelle byrom. Så lenge Den norske kirke er tilknyttet staten, er det naturlig at staten overtar vedlikehold av kirkene, fra kommunene.

Venstre vil:

 • sikre BIT-Teatergaransjen og hjemme-scene til dansekompaniet Carte Blanche
 • at staten overtar vedlikeholdsansvaret for byggene til Den Norske Kirke

Filmbyen Bergen

Film og kino er en viktig del av kulturtilbudet i Bergen. Venstre vil at kommunen skal videreutvikle Bergen som en dynamisk filmby. Kinoen har en viktig kultur oppgave ved å sikre bredde i tilbudet og for å ivareta tilbudet til barn og unge. For å sikre et bredt og mangfoldig filmtilbud vil Venstre sikre støtte til filmfestivaler som Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) og kulturinstitusjoner som Cinemateket.

Venstre vil:

 • øke støtten til Bergen Internasjonale Filmfestival (BIFF) og Cinemateket
 • etablere tiltak som stimulerer til økt bruk av bergensområdet til filminnspilling

Musikkbyen Bergen

Siden Bergensbølgen på 60-tallet har musikklivet vært viktig lokalt, og nytt stor respekt nasjonalt og internasjonalt. For å opprettholde statusen trengs stadig forutsigbare rammevilkår i form av infrastruktur, kompetanse og ambisiøse støtteordninger. Ulike delene av næringskjeden har ulike behov, men både amatører og profesjonelle trenger øvingslokaler, steder å spille og mulighet for markedsføring.

Når områder rustes opp fordrives ofte kunstnere og musikere fra atelieene og øvingslokalene sine. Utviklere bør oppfordres til å skaffe disse alternativer.

Arrangørleddet sikrer at byens borgere får møte musikken. Venstre vil sikre forutsigbare rammer både for festivaler og helårsarrangører, med spesielt fokus på de smalere uttrykkene som ikke har en kommersiell plattform å stå på. Musikklivets mulighet for billig markedsføring må sikres gjennom rimelige, lovlige plakatvegger.

Venstre vil:

 • videreutvikle Braks kompetansesenter
 • sørge for at det bygges øvingslokaler i tilknytning til de nye kulturhusene i bydelene, og at det tilbys alternativer der byutvikling medfører sanering av øvingslokaler
 • sørge for at det eksisterer lovlige plakatvegger som også de uten store kommersielle muskler har råd til å bruke

Bydelshus

Alle bydelene i Bergen må få sitt eget bydelskulturhus, som må være tilgjengelig for flest mulig. Arbeidet med kulturhus i Fyllingsdalen og i Åsane har gått alt for sakte. Venstre vil ha opp tempoet på byggingen av bydelskulturhus.

Venstre vil:

 • at alle bydelene skal ha eget kulturhus

Museer og samlinger

Bergen har flere museer og samlinger av nasjonal betydning. Venstre vil at kommunene skal lage en samlet plan for gjennomføring av nødvendig nybygg og rehabiliteringer for at våre nasjonale skatter kan sikres og formidles også i fremtiden. Et brannteknisk museum må etableres i den gamle hovedbrannstasjonen. Bergen Kommune bør arbeide for å sikre statlig finansiering av Universitetsmuseets rehabiliteringsprosjekt, slik at de Naturhistoriske samlinger ikke forblir utilgjengelige lenger enn nødvendig.

Venstre vil:

 • Lage en samlet plan for rehabilitering av museer og samlinger
 • Få på plass et brannteknisk museum i den gamle hovedbrannstasjonen

Samtidskunst

Bergen er i ferd med å etablere seg som en spennende by innen samtidskunst. Her har både små og store visningssteder for kunst sin del av æren.

Kunstnere er avhengige av atelierer og visningssteder. Kommunen bør etablere en ordning med billige atelierer, og utbyggere bør oppfordres til å finne alternativer der kunstnere settes på gaten når gårder saneres.

Gatekunst er en naturlig del av bybildet, og Venstre ønsker å legge til rette for større utfoldelse av dette i det offentlige rom. Dette betyr også at det må være mulig å fortsatt avholde kurs om gatekunst, samt ha et mangfold av lovlige flater. Alle offentlige, grå betongvegger skal i utgangspunktet være lovlige. Det skal i tilfelle argumenteres mot for at det ikke skal være det, ikke motsatt.

Venstre ønsker å åpne for at veggene i gangtunnelen til Bystasjonen og Bergen storsenter skal kunne benyttes til kunstformål, der lokale gatekunstnere får muligheten for å komme med bidrag på veggene.

Venstre vil:

 • tillate gatekunst på flere offentlige vegger som står uten utsmykning
 • tilrettelegge for billige atelieer for kunstnere
 • støtte opp om Bergen Kunsthall og Bergen Assembly
 • åpne for for utsmykking av undergrunnen ved Bystasjonen

Bibliotek

Bibliotekene skal være et sted som fremmer leselyst og kunnskapshunger, og fungerer som samlingspunkt for folk i alle aldre.

Venstre vil styrke bevilgningene til innkjøp av bøker og annet relevant materiale. Vi mener at biblioteket må forsterke sin satsing på internasjonalisering, både som multikulturell møteplass og gjennom innkjøp av bøker og annet materiale. Bibliotekene er også gode arenaer for kulturkafeer og lignende. Vi vil etablere nye biblioteksfilialer i Laksevåg, i Indre Arna, og i Ytrebygda.

Venstre vil:

 • styrke bevilgningene til bibliotekene
 • legge til rette for videre utvikling av kulturkafeer tilknyttet bibliotekene
 • opprette biblioteksfilialer i Laksevåg, i Indre Arna, og i Ytrebygda

Kulturskolen

Kulturskolen er for mange unge inngangen til et liv med kulturengasjement innen musikk, dans, teater og visuelle kunstfag. Venstre vil styrke kulturskolen slik at alle barn og unge som ønsker det får plass, og til en overkommelig pris.

Venstre vil:

 • at alle barn og unge skal ha muligheten til å gå på kulturskolen

Historiebyen Bergen

Bergen har mange historiske bygninger, ruiner og byområder, fra middelalderen og frem til moderne tid. Disse er det viktig å ta vare på og gjøre kjent og tilgjengelige for allmennheten. Venstre vil sette i gang et eget prosjekt med kulturskilting. Det må også etableres Kulturveivisere på sentrale steder i sentrum, slik mange andre byer har.

Venstre vil:

 • skilte historiske bygninger, ruiner og byområder
 • sikre fortsatt restaurering av middelalderkirkene
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**