Er det mer Arbeiderpartipolitikk skolen trenger?

Foto: Phil Roeder

Jonas Gahr Støre og Trond Giske erkjenner i kronikken «En god skole for alle» at 8 år med rødgrønt styre ikke gav en skole som var god nok for alle, skriver Trine Skei Grande og Iselin Nybø i Dagbladet.

Hver fjerde elev risikerer i dag å gå ut av skolen uten studiekompetanse eller fagbrev. Behovet for nye løsninger er åpenbart. Spørsmålet vårt er imidlertid om det er mer Arbeiderpartipolitikk skolen trenger.

Etter 8 år med rødgrønt styre var det 9000 ufaglærte lærere i grunnskolen. Likevel er Arbeiderpartiets svar flere (ufaglærte) lærere.

Arbeiderpartiets nye tiltak i skolen er å innføre en lese- skrive- og regnegaranti og normtall for antall lærere. Man har imidlertid ikke noen svar på hvordan man skal få tilstrekkelig mange lærere med kompetanse til å innfri garantien.

For Venstre er gode og trygge lærere helt avgjørende om vi skal gi alle elever mulighet til å utnytte sitt potensiale. Lærererne er skolens viktigste ressurs. Vi ønsker derfor å styrke lærerutdanningen og motivere flere unge til å bli lærere. Vi tror også at det er nødvendig å rekruttere utdannede lærere fra andre sektorer. Samtidig må vi tilby lærerne i skolen etter- og videreutdanning slik at de motiveres til å bli i skolen. I budsjettforliket med regjeringspartiene fikk vi eksempelvis satt av 50 mill. kr til et første kompetanseløft for de ufaglærte lærerne i skolen.

Skole og læring

Venstre vil ha en skole som har ambisjoner for hver enkelt elev. En skole som ser hele barnet. Derfor ønsker vi nå en debatt om hvorvidt dagens skole er tilpasset elevenes hverdag. En hverdag hvor begge foreldrene gjerne er i jobb, og hvor svært mange barn deltar på skolefritidsordning før og etter skoletid. Hverdagen kan bli hektisk om man ikke kommer hjem fra skolen før klokka er fem, og skal rekke både middag, lekser og fritidsaktiviteter før leggetid.

Kanskje vi bør se nærmere på hvilke aktiviteter som kan tilbys på skolefritidsordningene. Er det mulig å tilrettelegge for mer fysisk aktivitet? Er det rom for et tettere samarbeid med kulturskolen? Kan man også tilby mer faglig oppfølging, og leksehjelp samtidig som det blir rom for uorganisert lek?

En styrket satsning på skolefritidsordningene gjør at vi også må vurdere om ordningene bør bli gratis. Erfaringen fra ordninger med gratis skolefritidsordninger i områder med mange lavinntektsfamilier er entydige. Flere deltar når tilbudet er gratis.

Vi går åpent inn i disse spørsmålene og vil i løpet av våren besøke både elever, lærere, foreldre over hele landet som ledd i Venstres skolekampanje. Som Arbeiderpartiet tenker også Venstre nytt i skolepolitikken. Men vi vil snakke mer med de som vet hvor skoen trykker, før vi konkluderer.

Trine Skei Grande, leder i Venstre

Iselin Nybø, 1. nestleder i Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**