Uttalelse: Verdens biologiske mangfold er truet

Damvann ved Kvelde, Foto: Sidsel Lombardo

Verdens biologiske mangfold er truet. I stor grad er det menneskelig påvirkning som er årsaken til dette, blant annet arealendringer og klimaendringer. I en globalisert verden er fremmede arter blitt et kjent problem, og utgjør en trussel for de opprinnelige, lokale økosystemene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Fremmede arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører hjemme. Artene som utgjør en trussel for stedegne arter eller norsk natur er oppført på norsk svarteliste, og av totalt 2320 fremmede arter i Norge er 217 svartelistet. Altså er ikke alle fremmede arter uønsket, men noen utgjør en økologisk risiko. I noen tilfeller er ikke arten et problem så lenge den ikke spres, men holdes innenfor begrensede områder, for eksempel i hagen.

Artene utgjør en risiko fordi de naturlig ikke hører hjemme der og ikke er tilpasset økosystemet. Svartelistete arter er dermed arter vi risikerer at konkurrerer ut lokale arter eller naturtyper, i sammenheng med at sårbar natur allerede trues av annen menneskelig påvirkning.

Venstre om: Naturvern på land

De aller fleste svartelistete arter er blomsterplanter. I dag selges svartelistede arter på hagesentre, helt uten merking av risikoen de utgjør ved spredning. Samtidig brukes det ressurser på å fjerne dem fra uønskede områder. Et typisk eksempel på dette er rynkerosen (Rosa rugosa) som med sin salttoleranse og lite kresne krav til habitat har spredd seg over store deler av landet. Venstre krever merking av svartelistede planter som selges på hagesentre, slik at kjøperen er klar over håndteringen av slike planter. Enkel og gratis levering av hageavfall for privatpersoner er også et viktig tiltak som må videreføres.

Fremmede dyr utgjør også en del av svartelisten. For å holde populasjonene under kontroll, forhindre spredning eller eventuelt bekjempe disse artene, er det viktig med lokale og nasjonale planer. Strengere regulering av jord og annen import med risiko for «blindpassasjerer» er også viktige tiltak for å forhindre ankomst av nye, fremmede arter.

Arter kjenner ingen landegrenser, altså betegnes også norske arter spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til andre områder i Norge også som fremmede, men er ikke inkludert i norsk svarteliste. Disse artene må også inkluderes i bekjempingen av fremmede arter og bevaringen av norsk fauna og flora.

Venstre vil:

  • At alle svartelistede arter til salgs må merkes med informasjon om risiko og håndtering
  • Sikre gode og gratis ordninger for innlevering av hageavfall over hele landet
  • Ha nasjonale og lokale planer for bekjemping av fremmede arter
  • Bekjempe spredning av nye, fremmede arter ved strengere regulering av import der det er aktuelt

Uttalelsen ble vedtatt av Venstres sentralstyre 11. mai 2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**