Enighet om krafttak for Syria

Ola Elvestuen
Ola Elvestuen, Foto: Venstre

Et bredt flertall på Stortinget har i dag kommet til enighet om å ta imot 8 000 syriske flyktninger frem til 2017, samt å forsterke bistanden til Syria. – Jeg er veldig glad for at vi har klart å samle et bredt flertall for et krafttak for Syria, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

Avtalen er inngått mellom alle partiene på Stortinget, unntatt SV og Frp.

– Den humanitære krisen i og rundt Syria er den verste siden 2. verdenskrig, og Norge har et ansvar for å hjelpe. Vi er nå glad for at et bredt flertall på Stortinget er enig med Venstre om at Norge må bidra enda mer, og går inn for både å styrke hjelpen i nærområdene og ved å ta i mot flere flyktninger fra Syria, sier Elvestuen.

Venstre har i budsjettsamarbeidet med regjeringen allerede doblet antall kvoteflyktninger og styrket hjelpearbeidet, slik at Norge tar imot 2120 flyktninger i 2015, inkludert 1500 fra Syria.

Ola Elvestuen er glad for bred enighet om et krafttak for Syria
Ola Elvestuen er glad for bred enighet om et krafttak for Syria

«Borgerkrigen i Syria og ISILs brutale herjinger har ført til en av de største humanitære krisene vi har sett etter andre verdenskrig. Millioner av mennesker er på flukt eller internt fordrevne, og store deler av befolkningen er avhengig av humanitær støtte. Det påligger Norge et ansvar å bidra til å lindre den humanitære situasjonen for flyktninger og befolkningen i Syria», heter det i avtalen som er inngått mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Miljøpartiet de Grønne.

Dugnad med kommunenene

– Vi trenger en tverrpolitisk dugnad i og med kommunene for å bosette flere flyktninger. Man skal ikke undervurdere solidariteten og dugnadsviljen i norske kommuner, sier Ola Elvestuen. Han er glad for at kommuner som Oslo, Stavanger og Tromsø hvor Venstre sitter i posisjon har gått foran og signalisert vilje til å ta i mot flere flyktninger.

Man skal ikke undervurdere solidariteten og dugnadsviljen i norske kommuner

Ola Elvestuen

– Venstre er også glad for at både FrP og Høyre lokalt viser langt større vilje til å ta i mot flere flyktninger enn det man kan få inntrykk av, sier Elvestuen.

Det slås fast i avtalen at Norge skal meddele FNs Høykommissær for flyktninger at Norge er rede til å motta 8.000 flyktninger fra Syria i perioden 2015, 2016, 2017. Kommunene inviteres til en dugnad for å lykkes med mottak, bosetting og integrering.

Avtalepartene er enige om at staten skal bidra til dugnaden med følgende tiltak:

  • Regjeringen fremmer forslag om et ekstratilskudd til kommuner som tar i mot flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag utover det folketallet i kommunen tilsier og utover IMDIs anmodninger.
  • Husbankens rammer til utleieboliger økes med ytterligere 30 mill. kroner i 2015.
  • Regjeringen vil i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 foreslå ytterligere tiltak for å stimulere integrerings- og bosettingsarbeidet i kommunene, herunder vurdere forslag fra KS, og vil konsultere avtalepartene i dette arbeidet.
  • Regjeringen bes foreta en utredning av om bostøtteordningen bør gjøres gjeldende for personer bosatt i bokollektiver.

Følgende tiltak skal prioriteres innenfor den økte avsetningen til humanitær bistand:

  • Øke støtten til norske humanitære organisasjoner med erfaring og forutsetninger til å yte bistand i regionen, samt relevante FN-organisasjoner som UNHCR og UNICEF
  • Økt helseinnsats gjennom WHO eller frivillige organisasjoner i Syria og naboland
  • Økt støtte til Damaskus-baserte organisasjoner som opererer inne i Syria for å tilby nødhjelp, mat, beskyttelse, vann og sanitær, samt til grensekryssende bistand
  • Økt nabolandsstøtte der det særlig legges vekt på beskyttelse, matvaresikkerhet, husly og annen nødhjelp. Det bør være hovedvekt på Libanon som har de største behovene
  • Deler av økningen kan også brukes til å øke støtten i Irak der de humanitære behovene er voksende

Les hele avtalen her (PDF)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**