Omsorg og fellesskap

Sykkelfamilie langs flomvollen
Foto: Idée Fixe

Skedsmo skal ha gode helse- og omsorgstjenester, og du skal føle trygghet for at kommunens tjenester holder den kvalitet den skal. Skedsmo kommune skal være en kommune der vi tar vare på hverandre. Venstre vil ha fokus på folkehelse, forebygging og tidlig innsats.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**

En trygg alderdom.

 • Eldreomsorg som sikrer at alle som ønsker det kan bo hjemme så lenge de har muligheter til det
 • Sikre et godt hjemmehjelpstilbud
 • Sørge for god kapasitet på sykehjem og omsorgsboliger
 • Etablere frisklivssentral i Kjerlufs gate i Lillestrøm
 • Sikre enerom for alle som har langtidsopphold på sykehjem

 

En verdig rusomsorg.

 • Sikre en sammenhengende behandlingskjede fra akuttavrusning til rehabilitering
 • Jobbe for tiltak som sikrer verdige boforhold og arbeid til mennesker som sliter med rusavhengighet
 • Sikre egnet behandling for alle som ønsker å bli rusfrie, herunder sikre et nært samarbeid med psykiatrien
 • Sikre bedre ettervern med større grad av integrering i lokalsamfunnet
 • Videreføre ordningen med ruskontrakter for elever med rusproblem

 

Løft for mental helse.

 • Sørge for et nært samarbeid mellom kommunens helsetjeneste og akuttpsykiatrien
 • Sikre rask behandling, spesielt innen barne- og ungdomspsykiatrien
 • Sikre god og oppdatert kompetanse hos alle ansatte som abreider med psykisk helse
 • Sørge for at alle som av helsemessige grunner trenger bolig med tilsyn får tilbud om dette
 • Videreføre ATV (alternativ til vold) som behandlingstilbud for menn og kvinner som utøver vold i nære relasjoner

 

Mer til dem som trenger det mest.

 • Sikre at sosialhjelpssatsene ligger på nivå med statlig norm
 • Sikre et godt tilbud om arbeidstrening, blant annet gjennom Norasonde
 • Sørge for gode og trygge boforhold og sikre god kvalitet på de kommunale boligene
 • Videreføre ordningen med statlån for å hjelpe flere inn på boligmarkedet
 • støtte opp om det uvurderlige arbeidet som Kirkens Bymisjon, Røde Kors, Mercy House, HomeStart, Frivilligsentralen og andre frivillige og idéelle organisasjoner gjør
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**