Vestre Toten og kommunereformen

Schei-komitéen gikk på 50-tallet gjennom datidens kommunestruktur og foreslo en rekke kommunesammenslåinger. Lokalt fikk dette betydning ved at Kolbu og Eina kommuner ble innlemmet i hhv. Østre,- og Vestre Toten. En viktig premiss i arbeidet som ble lagt ned i forkant av sammenslåingene den gangen, var fremtidig infrastruktur og geografisk inndeling, samt størrelse på kommunene.

Igjen er temaet aktuelt. Regjeringen ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Man ønsker å skape større kommuner som på er mer egnet til å møte fremtidige utfordringer. For mange kommuner rundt i landet, vil dette være forbundet med store og sannsynligvis smertefulle endringer – kanskje i strid med innbyggernes eget ønske!

Vi lever i en tid da velferdsstaten står ovenfor mange og store utfordringer som ofte skal ivaretas av den enkelte kommune uavnhegig av størrelse. Vi lever også i en tid med store forskjeller i forhold til 50- og 60-tallet. Vi har internett, vi bruker datamaskiner daglig nesten alle som én og vi reiser over mye større avstander.

Vestre Toten kommune er nært knytte til sine nabokommuner både gjennom veg og bane, arbeidsliv, helsesentre og videregående skoler og en rekke andre områder. Vi mener forutsetningene for en vellykket kommunesammenslåing i vårt distrikt trolig er bedre enn mange andre steder.

Det er imidlertid viktig at stemmene fra alle deler av den nye kommunen skal bli hørt. Geografisk sammensetning av kommunestyret, lokaliseringen og tilgangen til de kommunale tjenestene må ivaretas over hele den nye kommunen. Målet med en sammenslåing skal og bør ikke være entydig sentralisering men effektivisering og styrking!

En samlet kommune med Gjøvik, Vestre,- og Østre Toten kommuner som grunnpilarer vil høyst trolig ha en sterkere stemme mot regjering og nasjonale forvaltningsapparater. En sentralisert og mer profesjonell administrasjon vil frigjøre midler til desentraliserte tjenester som kommer alle innbyggerne i kommunen til gode – uvesentlig av kommunens administrative sentrum og dens navn.

Vestre Toten Venstre vil derfor stille seg positive til arbeidet med kommunesammenslåing. Samtidig vil vi ha et kritisk fokus på ivaretakelse av lokale stemmer fra alle deler av nykommunen. Vi vil forhindre overdreven sentralisering av tjenester, og sørge for at folk fortsatt kan bo- og leve hvor de måtte ønske. Innbyggernes ve og vel skal settes først, og legge premissene for de valg som skal tas!

Godt valg!

Kjersti Brevik Møller, 1. kandidat, Vestre Toten Venstre
Per Håkon Granum, 2. kandidat, Vestre Toten Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 9 år siden.**