Hva sier grunnlagsdokumentet for ny Norsk Transportplan om Bergen?

Med tillatelse fra Bybanen Utbygging.

Fagetatene vil at staten skal betale 50% av Bybaneutbyggingen og bygge sykkelekspressvei inn til sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

I dag leverte Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor sitt grunnlagsdokument for arbeidet med en ny Nasjonal Transportplan (NTP), som presenterer regjeringens transportpolitikk. Transportplanen legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv bruk av virkemidler og styrket samspill mellom transportformene. NTP blir behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen, som tilslutt legger sin innstilling fram for Stortinget.

Fremtidens persontransport må være miljøvennlige

Bergen vil i årene som kommer oppleve en befolkningsvekst som setter transportsektoren i og rundt byen på prøve, og Venstre har lenge argumentert for at fremtidens transportbehov må basere seg på klima- og miljøvennlige løsninger. Dette synet gjenspeiler seg også i transportplanen, hvor fagetatene slår fast at veksten i persontransporten skal tas ved gåing, sykling og kollektivtransport.

I den forbindelse har Samferdselsdepartementet gitt Statens vegvesen i oppdrag å igangsette arbeidet med en byutredning for å kartlegge behovet for gang- og sykkeltiltak i Bergen.

Bybaneutbygging og ny sykkelespressvei

Transportplanen inneholder også konkrete tiltak som skal bidra til å håndtere det økende transportbehovet i Bergen. I NTP legger fagetatene til grunn at 50 % av kostnadene knyttet til Bybaneutbyggingen skal finansieres av statlige midler. Et tall Venstre mener er for lavt. På fjorårets landsmøte vedtok Venstre et krav om at staten skal finansiere opp til 70% av kollektivinvesteringene i de store byene. Venstres transportpolitiske talsperson, Abid Q. Raja, vil arbeide for å få øket den statlige finansieringen når Stortingets transportkomité nå skal arbeide videre med planen.

Å løfte bruk av sykkel i storbyene er også et viktig fokusområdet i Transportplanen, og det blir samtidig slått fast at Bergen er dårligst til å tilrettelegge for bruk av sykkel av de største storbyene. Som et ledd i å bedre fremkommeligheten for syklister i byen, foreslår fagetatene å bygge ut en sykkelekspressvei langs E39 mellom Rådal og Bergen sentrum.

Bergen Venstre stiller seg positive til den økte satsingen på sykkel, og har lenge vært en forkjemper for å bedre syklistenes vilkår i byen. I det forrige bystyremøtet ble byutviklingsbyråden oppfordret av Venstres bystyrerepresentant, Per-Arne Larsen, til å få en fortgang i innføringen av bysykler i Bergen.

Vossabanen prioriteres

Transportplanen slår også fast at å øke aktiviteten på Vossabanen vil være en viktig prioritet. På Vossebanen er Bergen, Arna og Voss i dag de største tyngdepunktene i markedet. Fagetatene ønsker at det framtidige tilbudet for regiontog skal utvikles til to regiontog i timen mellom Bergen– Voss, med dobbeltspor på hele strekningen. Mellom Bergen – Arna ønskes det på sikt et lokaltogtilbud økes til seks avganger i timen. Dette vil medføre en konkurransedyktig reisetid i regiontogtilbudet og nettverksfrekvens i lokaltogtilbudet.

Prosessen videre – NTP legges frem for Stortinget neste vår

Transportplanen er nå sendt ut på høring, med en høringsfrist satt til juli. Deretter kommer det en melding til Stortinget i høst, før planen endelig skal behandles neste vår. Ønsker du å lese hele grunnlagsdokumentet for planen, kan du lese den her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**