Årsmøte i Ørskog Venstre 2016

Måndag 25. januar 2016 kl 18.30

Kyrkjetorget

Desse møtte: Arve Ørskog, Ragnar Bakken, May-Sissel Osvik, Reidun Davik, Geir Peter Aure, Nadarajah Gunapalan, Asbjörn Søvik

SAK 1. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE – KONSTITUERING

Vedtak: Ingen merknader til innkalling og sakliste

Ordstyrar: Arve Ørskog

Sekretær: Ragnar Bakken

SAK 2. ÅRSMELDING 2015

Årsmelding utdelt på møtet – gjennomgang.

Vedtak: Årsmeldinga godkjend

SAK 3. REKNESKAP 2015

Gjennomgang v/kasserar Ragnar Bakken.

Rekneskap pr 31.12.15.

Inntekter: 26.954,97 inkl på konto pr 01.01.15.

Utgifter: 22.817,05

På konto pr 01.01.16: 4.137,92 (irekna tilbakebet lån 2000 kr jan 2016.

Revidert og godkjent 20.01.2016 – Gaute Aamlid

Vedtak: Rekneskapen godkjend – jf. revisjonsmelding.

SAK 4. KONTINGENT 2016

Vedtak: Gratis medlemskap innmeldingsåret.

150 kr pr medlem – lokal kontingent.

SAK 5. VAL – STYRE M/VARA – REVISORAR – VALNEMND.

Valnemnda hadde meldt om fritak for arbeidet – sekr. hadde laga eit framlegg.

Vedtak: Følgjande val vart vedteke:

Leiar: Geir Peter Aure (styret 2016 -17) 2016 leiar – ny

Kasserar/sekretær: Ragnar Bakken 2016-17 – attval

Styremedlem: Arve Ørskog 2016-17 – attval styremedl. Styremedlem: May-Sissel Osvik 2015-16 – ikkje på val

Styremedlem: Asbjørn Søvik 2015-16 – ikkje på val

     1. vara. Gunnar Fagerlid 2016 – ny
     2. vara. Nadarajah Gunapalan 2016 – ny
     3. vara. Ingar Walbø 2016 – attval

Revisor: Gaute Aamlid 2016 – attval

Valnemnd: Gunnar Fagerlid 2016 – ny

Nadarajah Gunapalan 2016 – ny

Ingar Walbø 2016 – ny

SAK 6. VAL AV UTSENDINGAR TIL ÅRSMØTE

MRV 13. – 14. FEBRUAR 2016 – ULSTEIN

Vedtak: Utsendingar: Geir Peter Aure og Nadarajah Gunapalan

Varautsendingar: Resten av styret + vara.

Sak 7. DRØFTING AV AKTUELLE POLITISKE SAKER.

a) Kommunereform

b) Sjøholt sentrum – E39 – K2 —

c) Aktuelle kommunestyresaker 28.01.16

Spørsmål og korte orienteringar/drøftingar. Ingen vedtak i saka.

SAK10. EVENT. INNKOMNE SAKER.

Ingen saker.

Møtet slutt 19.45

Ragnar Bakken – sekretær/referent på møtet –

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**