Uttalelse: Venstre vil gjøre bruk av fritidsbåter mer miljøvennlig

Idyllisk småbåtliv på Stord, Foto: Geir Angeltveit

Venstre vil tilrettelegge for at eiere av fritidsbåter slipper å måtte bruke giftig bunnstoff på båtene sine. Sverige har gått foran ved å etablere et nasjonalt nett av båtvaskeplasser som holder båtene rene og som gjør bunnstoff overflødig. Dette bør også bli standard i Norge. Skrogvask for fritidsbåter kan bety slutten for utslipp av miljø- og helsefarlig bunnstoff i fjordene våre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**

Sjøen er både matfat og rekreasjonsområde. Bunnstoff er svært giftig for livet i fjordene. Miljøgifter påfører det marine liv stor skade, ved at de hoper seg opp i næringskjeden og ender opp hos folk som spiser fisk og skalldyr. Dette utgjør en reell fare for oss mennesker. Bare i Oslofjorden forsvinner 250 tonn giftig bunnstoff i sjøen hvert år og truer dyre- og plantelivet. Dessuten koster det både tid og penger å påføre bunnstoff på skrogene hvert år.

Venstre mener at norske myndigheter må legge til rette for å etablere båtvaskeplasser og båtspyleplasser langs hele norskekysten som gjør det mulig å velge bort bunnstoff. Samtidig bør Norge innføre en utfasing av bunnstoff. EUs vannrammedirektiv vil uansett sette en stopper for bruk av flere av giftstoffene i dagens bunnstoff innen 2021. Venstre mener Norge bør ligge i forkant av utviklingen og jobbe for å erstatte bunnstoff før det blir forbudt ifølge av EU-direktivet som også gjelder i Norge.

Det finnes ca 800.000 fritidsbåter i Norge. Per båt brukes det per i dag anslagsvis 4 kg bunnstoff per år. Båtpussen skaper farlig spesialavfall som slipestøv, primer og bunnstoffrester. Mindre enn 25 prosent oppsamles og håndteres som farlig avfall.

Norge har alle muligheter til å bli miljøvennlig innenfor fritidsbåtbruk og bør raskest mulig etablere anlegg for vask av båtskrog og spyling av båter etter modell fra Sverige. Disse anleggene gjør bunnstoff overflødig fordi de holder båtskrog rene for rur, alger og annen begroing gjennom sesongen.

Venstre ønsker å:

  • Etablere prøveprosjekter med skrogvaskemaskiner og godkjente spyleplasser for fritdsbåter fra 2017.
  • Sette av penger som støtter opp under båthavner som går foran med å fase ut bunnstoff ved å tilby vaske- og spyleplasser.
  • Fase ut miljøgiftig bunnstoff innen 2020.
  • Utarbeide krav og retningslinjer til båtforeninger og småbåthavner vedrørende oppsamling av bunnstoff og pussestøv samt installasjoner for skrogvask og spyling.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 8 år siden.**