Hvorfor tilbyr vi asyl til folk som ikke trenger det?

Bilde: www.fn.no

Vestvågøy Venstre har sendt inn forslag til uttalelse til Venstres landsstyremøte 14. oktober.

Hvorfor tilbyr vi asyl til folk som ikke trenger det?

Hvorfor ta opp problemet:
Personer som kommer til Norge og er på flukt fra krig i dag omtales som asylsøkere og behandles etter regelverket for asylsøkere. Men dette er i liten grad tilpasset det behovet for beskyttelse disse menneskegruppene har. Personer fra Syria, Eritrea, Afghanistan og Irak kommer fra land som er ødelagt av krig. Hver enkelt person flykter ikke nødvendigvis fordi personen er forfulgt politisk, men kanskje fordi landet er for farlig å bo i, fordi hjemmet er ødelagt, all sanitær og sivil infrastruktur er ødelagt, tilgangen på mat og vann er for dårlig til å kunne opprettholde livet, eller lignende.

Dette er en situasjon som må kunne betraktes som nød. Dette er trolig ganske likt situasjonen slik den var for mange tusen nordmenn som flyktet til Sverige under andre verdenskrig. Der ble nordmenn flest godt ivaretatt til Norge igjen var et trygt sted å returnere til.

I Norge i dag hevdes det at folk som kommer på flukt fra Syria, Irak, Afghanistan og andre områder i Midtøsten ikke har tilstrekkelig beskyttelsesbehov etter asyl-instituttet. Regjeringen vil derfor returnere rundt halvparten av alle asylsøkere som kom til Norge i fjor. Samtidig kan vi se fra mediedekning fra disse områdene at dette er regulære krigssoner. Deler av disse områdene har vært krigssoner i over 15 år.

Returnering av folk til slike områder fremstår som inhumant og bryter trolig med humanitetsbegrepet i store deler av den norske befolkning. Argumenter om at personene ikke har tilstrekkelig beskyttelsesbehov fremstår som ulogisk eller feil.

Begrepsavklaring:

Ifølge Store norske leksikon betyr ordet asyl:

«Asyl betyr et fristed mot forfølgelse. Utlendinger som frykter for å bli forfulgt i sine hjemland kan få asyl i Norge dersom de oppfyller vilkårene for det.

For å få asyl må man oppfylle vilkårene for å bli anerkjent som flyktning. Som hovedregel må personen ha en velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av ens rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av ens politiske oppfatning. Personer som av andre grunner står i fare for å bli utsatt for dødsstraff eller tortur om de reiser tilbake til hjemlandet kan også anerkjennes som flyktninger.» (snl.no/asyl)

Flyktninger, er ifølge FNs flyktningekonvensjon «enhver person som befinner seg utenfor det land han er borger av på grunn av velbegrunnet frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en spesiell sosial gruppe».

På samme måte betyr begrepet politisk asyl et permanent fristed mot politisk forfølgelse, beskyttelse i form av oppholdstillatelse i ett land for en politisk flyktning eller annen person som uten å være flyktning ikke kan vende tilbake til sitt hjemland pga. de politiske forholdene der.

Argumentasjon:

Folk som flykter fra krig, sult, nød og elendighet avvises i Norge og sendes enten tilbake til sine hjemland eller til et transittland. Svært mange synes dette er inhuman behandling av folk som har et reelt beskyttelsesbehov. Likevel håndhever vår regjering det gjeldende regelverk. Utsendelse av flyktninger fra krig er trolig helt i tråd med det regelverket som finnes for behandling av flyktninger. Regelverket vårt tilsier at bare dem som trenger asyl skal få bli i Norge – ikke dem som trenger midlertidig beskyttelse fra krig i sitt hjemland.

Man kan med andre ord si at regelverket er tilpasset en annen situasjon enn den man befinner seg i idag.

Da Norge for eksempel mottok politiske flyktninger fra Chile etter Pinochets kupp i 1973, er det lett å se for seg at asyl-instituttet var et nyttig verktøy. Men når syrere kommer til Norge fordi deres land er slitt i stykker av en krig der mange internasjonale aktører bidrar, så er asyl-instituttet malplassert og foreldet. Det reflekterer ikke det behovet disse flyktninge-gruppene har.

Det er med andre ord ikke flyktningene det er noe feil med. Det er regelverket som ikke er tilpasset dagens situasjon.

Løsningen må være å endre regelverket slik at det åpner for at Norge kan gi beskyttelse og opphold til folk som søker trygghet om deres land er i krig.

Forslag til vedtak: Vestvågøy Venstre mener dagens regler for asyl må endres slik at de også kan benyttes for å gi folk beskyttelse mot krig, nød, sult eller annen tilstand som truer deres liv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**