På lag med fremtiden

Pexels

Bergen Venstre vil ha en ny, liberal regjering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstre skal gå til valg på et program som er «På lag med fremtiden». Det er vanskelig å se en viktigere oppgave, og hvis ikke Venstre tar den på seg, vil ingen andre gjøre det. Det gjelder å møte de enorme klimautfordringene, gi barn og unge gode oppvekstvilkår, forsterke kunnskapssamfunnet, fornye og sikre velferdsstaten og gjøre Norge rustet til å møte tiden etter oljens gullalder.

Venstres plass i den norske partifloraen er spesielt kjennetegnet ved vårt forsvar av det liberale demokratiet. Det liberale demokratiet er frie valg og rettstat, maktfordeling og menneskerettighetene. Det er å verne om mindretallets rettigheter. Det å kjempe for det liberale demokratiet er å være på lag med framtida.

I dag møter det liberale demokratiet store ideologiske utfordringer. Økt nasjonalisme og proteksjonisme er blitt stadig vanligere svar på utfordringene vi står overfor. Det er også redusert oppslutning rundt humanitær rett. Stadig flere ser mot fortiden, og endringsviljen er særdeles liten.

Bergen Venstre mener denne småligheten er bakstreversk og feil. Vi ønsker tvert imot å møte fremtiden med økt internasjonalt samarbeid, større raushet og stadig på utkikk etter bedre løsninger.

Progressiv og kunnskapsbasert

Det er kunnskap som er nøkkelen for fremtiden. Vi trenger kunnskap for å løse klimakrisen, helbrede sykdom, utvikle skolesystemet og skape innovasjon i offentlig og privat sektor. Kunnskap er grunnlaget for demokrati, verdiskaping og velferd. Forakten vi i dag ser for kunnskap er det største hindret for at vi klarer å løse de store utfordringene vi står overfor.

Internasjonalt er kunnskapsforakten best representert ved Donald Trump og Brexit. Bergen Venstre mener det viktigste premisset for en regjering som Venstre skal delta i, er respekt for, og stor satsing på, forskning og kunnskap.

Internasjonal og raus

Vår tids største utfordringer er knyttet til klima, migrasjon og fattigdom. Disse utfordringene må løses i samarbeid med andre land. Vi søker globale løsninger og står opp for en global rettsorden, samarbeid, handel og samkvem der andre partier ønsker stengte grenser og isolasjon.

Tilgang til markeder, lokalt og globalt, er viktig for at fattige land kan utvikle et bærekraftig og lønnsomt næringsliv. Venstre vil ha rettferdige, globale rammebetingelser som sikrer en slik adgang og som bidrar til mangfold og bærekraftig utvikling. Handelsbarrierer, handelsvridende subsidier og andre mekanismer som favoriserer rike land må fjernes og erstattes av et handelsregime som ivaretar utviklingslandenes interesser og hensynet til effektiv utnyttelse av ressurser.

I et fritt land, i en fri verden, er mennesker frie til å skape seg det liv de ønsker seg der de måtte ønske. Bevegelsene må likevel være håndterbare, forutsigbare, og i de tilfellene man får innbyggere som ikke ønsker å bidra til fellesskapet – men heller bryte det ned ved kriminalitet, vold og terrorisme – returnerbare. Da trengs det systemer og institusjoner for å håndtere den frie bevegelsen. Vi har i dag et slikt system ved vårt EØS- og Schengen-medlemskap.

Sterke globale institusjoner og et felles globalt rammeverk, gir små stater som Norge mulighet for innflytelse og beskyttelse. FN er vår viktigste arena i de store internasjonale spørsmål. NATO-medlemskapet er vår sikkerhetsgaranti. EU vår viktigste partner når det gjelder handel og europeisk politikk.

Norge bør spesielt ta en sterkere rolle for å bidra til at samarbeidet i Europa styrkes, særlig hvordan vi i fellesskap skal løse store grenseoverskridende utfordringer som klima og migrasjon. Bergen Venstre ønsker ikke at Norge skal fortsette på sidelinjen, men selv bidra til et sterkere og mer handlekraftig EU som fullverdig medlem. Venstre bør derfor være pådriver for nye forhandlinger om EU-medlemskap.

Ny, liberal regjering

Bergen Venstre mener at Venstre i 2017 bør gå til valg på en regjering som er fremtidsrettet og reformvillig. Etter valget skal Venstre søke regjeringsmakt for å være en aktiv pådriver for liberal politikk. Bergen Venstre mener at en blågrønn konstellasjon bestående av Venstre, Høyre og KrF er godt egnet til å fortsette og igangsette nye nødvendige reformer for en bærekraftig utvikling av både velferdsstaten og miljøet. Bergen Venstre er åpne for samarbeid med andre alternativer om det gir Venstre mest politisk gjennomslag. Venstre vil ikke støtte en regjering vi selv ikke er en del av.

På lag med fremtiden

Venstre kan ikke delta i en regjering som gjør verden mindre fri, om det enten er å øke overvåkningen, innskrenke menneskerettighetene, ikke kutte i klimagassutslippene, eller innskrenke det europeiske eller internasjonale samarbeidet, som å melde Norge ut av EØS eller NATO.

En regjering Venstre deltar i skal svare på proteksjonisme med mer frihandel og møte kunnskapsforakt med storsatsing på kunnskap. Da er vi på lag med fremtiden.

Uttalelsen vedtatt enstemmig på Bergen Venstres årsmøte 22.01.2017.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**