Fra avmakt til klimamobilisering

ablemesh.co.uk

Tverrpolitisk klimainitiativ i Moss (felles kronikk i forbindelse med klimaseminar).

Vi, en bred samling av organisasjoner og partier i Mosseregionen og Østfold, tar nå et tverrpolitisk klimainitiativ med et åpent folkemøte på House of Foundation onsdag 29. mars 2017 kl. 18.00. Initiativet har bakgrunn i to uomgjengelige realiteter: Klimakrisa er akutt, og de rådende løsningene virker ikke. I denne situasjonen tror vi, som stadig flere i Norge og verden over, at det bare er gjennom massiv folkelig mobilisering vi kan redde klimaet og livsgrunnlaget for nålevende og kommende generasjoner.

Karbonavgift til folket
Det er vår overbevisning at vi er mange som ønsker å komme ut av avmakt, og ta del i en slik klimamobilisering, motivert av solidaritet, opplyst egeninteresse og kjærlighet til jorda. Men da må vi ha klimaløsninger verdt å kjempe for, og handlingsmuligheter verdt å samles om. Det må være løsninger og handlingsmuligheter som er troverdige, fordi de er effektive ved å rette seg mot årsakene til klimakrisa, rettferdige ved å fordele byrdene på en sosialt god måte, og gjennomførbare ved å skape den folkelige tilslutning og politiske vilje som må til. Finnes slike klimaløsninger? Vi tror det, og løsningen som peker seg ut, er Karbonavgift til folket (KAF).

Varsler basert på kunnskap
Meldingene fra klimaforskningen er illevarslende: Den Meteorologiske Verdensorganisasjon viser i sin rapport for 2016, som kom i forrige uke, at økningen i klodens gjennomsnittstemperatur allerede har passert en grad, og nå er på 1.1 °C over før-industrielt nivå. Så varm har ikke kloden vært på 115 000 år. Temperaturstigningen siden 2015, også et rekordår, var på 0.06 °C, som er dramatisk. Kurvene viser at vi beveger oss langt raskere mot en global oppvarming på 2 °C, den antatte grensen for å unngå irreversible klimaendringer, enn prognosene forutsa for bare få år siden.

Omfattende observasjoner og forskningsdata viser at isdekket i Arktis og verdens fjellregioner er mindre enn noensinne. Stigningen i havnivået akselerer, og økte med 15 mm bare fra november 2014 til februar 2016. Hvis grønnlandsisen fortsetter å smelte i samme tempo, og gigantiske ismasser i Antarktis, som viser tegn til å bryte seg løs, flyter ut i havet, kan vi i løpet av kommende årtier oppleve havstigning på 1 meter og mer.

Det sørlige Afrika var i 2016, for annet år på rad, rammet av alvorlig tørke, med katastrofal nedgang i avlingene til følge. Nå i første del av 2017 er 18,2 millioner mennesker i regionen i behov av øyeblikkelig nødhjelp for å overleve.

Dette er forvarsler om hva som vil komme og ramme oss alle, bare i et langt større omfang, som vil få dagens flyktningkriser til fortone seg små, om vi ikke får gjort noe med årsaken: økende menneskeskapte klimautslipp som følge av brenning av fossil energi.

Nytt tiltak som virker
I snart tre tiår har Norge og verden hatt klimakonferanser og mål om reduserte klimautslipp, der den rådende løsningen har vært og er systemet med omsetningsbare klimakvoter. I de samme årene har atmosfærens innhold av karbondioksid og andre klimagasser økt betydelig, og har nå passert 400 ppm (deler per million). Det er det høyeste nivået på 4 millioner år, og økningen fortsetter. Med andre ord: Klimakvotene virker ikke.

Skal vi i løpet av de kommende årene redusere og eliminere klimautslippene, slik forskningen viser vi må, krever det at vi lar være å brenne de fossile energiressursene som er igjen i bakken. Mer fornybar energi kan ikke komme i tillegg til fossil energi, da blir ‘det grønne skiftet’ ikke en realitet, men tilslørende nytale. Vi løser ikke klimakrisa ved å legge til rette for å opprettholde krisas hovedårsak, brenning av fossil energi, slik tilfellet er når vi bygger ut nye oljefelt. Vi må velge: klimavennlig eller fossil økonomi, vi kan ikke få begge deler.

Vi velger klimavennlig! Vi tror det finnes en mulig løsning, som fortjener oppmerksomhet, og derfor vil bli presentert og diskutert på møtet 29. mars: en karbonavgift til folket (KAF). Forslaget, som opprinnelig ble fremmet av James Hansen, verdensledende klimaforsker og tidligere direktør ved NASA, har fått økende folkelig tilslutning, senest fra Naturvernforbundet. Det er en løsning som retter seg mot årsakene til klimakrisa og fremmer en fornybar økonomi, som virker sosialt omfordelende, og som i kraft av dette vil kunne få stor folkelig tilslutning og skape den politiske vilje som må til for å bli vedtatt.

Kunnskap og gode handlingsalternativ er avgjørende for å komme videre på den veien vi kan og må gå sammen: fra avmakt til massiv klimamobilisering. Vi starter i Moss. Velkommen!

Les oppslag om seminaret i Moss Avis. (Krever dessverre abonnement for å lese.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**