Venstre satser på kunnskap. Fordi barn fortjener en god skole

Venstre satser på kunnskap og gjør det innenfor rammen av helhetstenkning på elev og skole. Vi vil legge vekt på et stimulerende læringsmiljø hvor elever skal oppleve utvikling og mestring ut fra sine forutsetninger.

Venstre vil videreføre satsningen på læreren. Lærereren er selve grunnlaget for læringsmiljøet og for en skoleutvikling til beste for eleven.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

 • Lærerløftet 2.0 med vekt på samfunnsfag, naturfag og praktisk-estetiske fag.
 • Lønnsløft for lærere – utdanning skal lønne seg
 • Mer fremtidsrettet skole
 • To obligatoriske fremmedspråk fra 5. trinn
 • Programmering/koding som en del av læreplanen
 • Mer innovasjon og entreprenørskap i skolen
 • Styrke SFO med flere aktiviteter
 • Flere pedagoger og utdanningskrav til ledere
 • Kvalitetsreform i høyere utdanning
 • Nye opptakskriterier – ulike kriterier på ulike studier
 • Mer entreprenørskap og innovasjon – tettere samarbeid med bedriftene
 • Belønne gode forelesere
 • Gjøre det enklere å studere i utlandet

Skolen skal handle om kunnskap

Kunnskap er den beste veien til like muligheter for alle. Derfor må det å formidle kunnskap og det å motivere til læring få en klar førsteprioritet i den norske skolen. Nøkkelen er flinke, motiverte og faglig oppdatere lærere, og en tydelig prioritering av både penger og menneskelige ressurser.

Gi lærerne tid til å være lærere

I dag har lærerne mange oppgaver som ikke handler om å gi undervisning eller å hjelpe elevene. Vi vil kutte skolebyråkratiet og få andre yrkesgrupper, blant annet flere helsesøstre, inn i skolen for å avlaste lærerne fra disse oppgavene.

Gjør det mer attraktivt å være lærer

Læreryrket er et av de viktigste yrkene vi har. Derfor må vi rekruttere de flinkeste og mest motiverte blant oss til å bli lærere. Vi vil skape mer spennende karriereveier i klasserommet, med mer rom for utvikling og mer ansvar, mer mulighet for faglig oppdatering, og et høyere lønnsnivå å strekke seg mot.

 

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**