Etablering av regionalt senter for bygningsvern

Franziska Wika, kommunestyrerepresentant for Venstre i Vefsn, Foto: privat

Med utgangspunkt i arbeidet i Sjøgata-området og den voksende interessen i regionen for å ta vare på historiske bygninger og anlegg i både privat, ideell og offentlig regi har det over lengre tid vært diskutert at det bør etableres et bygningsvernsenter på Helgeland.

Arbeidet med planene for denne etableringen startet så vidt meg bekjent allerede rundt milleniumsskiftet. Fra sekretær for prosjektet Sjøgata Vern og utvikling og prosjektansvarlig for Mjåvatnprosjektet, Hans Pedersen har jeg fått følgende opplysninger:
Målet med etableringen er å utvikle en serviceinstitusjon for de mangfoldige utfordringene bygningsvernet rundt om i regionen og Nordland fylke for øvrig står overfor. En foreløpig oversikt over aktuelle oppgaver kan sammenfattes som følger:

Info-sentral – kunnskapsformidling om bygningsvern og kulturhistorie. Gi råd og veiledning om konkrete bygningsvernspørsmål. Utføre dokumentasjon, prosjektering og kostnadsberegninger. Formgiving av bygningsmessige tilføyelser. Utforme søknader om byggetillatelse og søknader om finansiell støtte. Forestå byggeledelse/administrasjon av byggeprosjekt. Iverksette bygningsarbeid ved anlegg ved hjelp av engasjerte håndverkere innen:

– tømrer/snekkerarbeid
– stein- og murerarbeid
– blikk og smedarbeid
– VVS og El-installasjoner
– overflatebehandling av eksteriører og interiører

Restaurering og produksjon av bygningsdeler:
– vinduer / trapper / kledninger og listverk / innredninger

Gi fagopplæring (kurs, praksisplasser)

Salg av spesialprodukter

I Vefsn har vi opparbeidet en betydelig kompetanse innen bygningsvern. Det er viktig å ta vare på gamle håndverkstradisjoner og taus kunnskap. Fagfolk med akademisk og håndverksmessig bakgrunn kan samarbeide i et tverrfaglig fellesskap. Her ligger også muligheter til utdanning for interessert ungdom. Etablering av et bygningsvernsenter vil gi
Vefsn nye etterlengtede kompetansearbeidsplasser. Kompleksiteten og bredden av aktuelle oppgaver og tilhørende kompetansekrav tilsier at et bygningsvernsenter bør fungere som et nav i en nettverksorganisasjon som

– selvsysselsatte håndverkere og entreprenører
– arkitekter og fagkonsulenter
– medarbeiderne ved museumsavdelingene
– bygningsvernentusiaster og huseiere
– faginstitusjoner i regionen
– nasjonale fagmiljøer

Vefsn kommune er involvert i et TreSenter-prosjekt i regi av Nordland fylke. Det ligger godt til rette for at et tresenter blir en integrert del av bygningsvernsenteret.

Sjøgata Vern og Utvikling har i søknader til Nordland fylke og departementet tatt et viktig initiativ for å komme videre med planene for etablering av regionalt senter for bygningsvern. Fra Hans Pedersen har jeg erfart at det i søknadene er lagt til rette for å innlemme tre-perspektivet dersom fylket og staten ønsker å prioritere et tiltak i Mosjøen.

I flere fylker er det etablert sentre for bygningsvern organisert som fagavdelinger ved regionmuséer. Disse enhetene har blitt viktige serviceinstitusjoner for eiere av verneverdige bygninger, og i arbeidet ved museenes egne anlegg (Hordaland og Oppland har vært først ute med å etablere slike sentre for bygningsvern). I Nord-Norge har vi et nordnorsk bygningsvernsenter som er en avdeling i stiftelsen Nordnorsk Fartøyvernsenter og Båtmuseum i Gratangen i Troms fylke.

I Nordland fylkeskommune er man i gang med å lage en ny kulturstrategiplan. Kulturarv og kulturminner er et av satsingsområdene. Planen skal være ferdig innen sommeren og kommer opp til behandling i oktober 2017. Vefsn kommune burde legge trykk på å få lagt etableringen av et regionalt tresenter- og bygningsvernsenter i Vefsn inn i Nordland fylkes kulturstrategiplan.

Vefsn Venstre ønsker med denne interpellasjonen å sette etablering av regionalt senter for bygningsvern på den politiske dagsorden i Vefsn kommune.

Mine spørsmål til ordføreren:
1. Er ordføreren involvert i arbeidet med etablering av et regionalt senter for
bygningsvern?
2. Hvordan ser ordføreren for seg den videre prosessen for å komme i mål med etableringen?

Vefsn Venstre
Franziska Wika Mosjøen, 6.05.2017

Ordføreren er veldig positiv til initiativet og sier “Hvis ikke vi klarer å ta vare på kunnskapen blir den borte ettehvert.” Han er involvert i arbeidet med etableringen og oppfordrer alle partier til å ta kontakt med sine fylkeslag for å få fylkeskommunen til å jobbe for at et slikt senter kan bli etablert i Mosjøen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**