Skjærgårdstjeneste i Vansjø

Foto: Knut Olav Brekklund Sæves

Vansjø er et populært friluftsområde for mange mennesker. Det foregår en rekke aktiviteter her hele året. Moss kommune har nå vedtatt å etablere en skjærgårdstjeneste i Vansjø og vi håper å komme skikkelig i gang denne sommeren.

I år utarbeides det en oversikt over anløpssteder, kjørerute for arbeidsbåt, renovasjonsbehov og andre oppgaver for å kunne beregne hva driftskostnadene vil bli. Det samme gjelder behov for investering i toaletter, bryggeanlegg, rehabilitering av badeplasser og slikt, for framtida.

For å få en effektiv skjærgårdstjeneste i Vansjø er det best med en løsning hvor alle Vansjøkommunene deltar. I og med at Rygge og Moss snart skal bli en kommune, er det etablert felles løsninger for oss denne sesongen. Håpet er at alle kommunene skal samarbeide i årene framover.

Våler, Rygge og Moss har samarbeidet om en renovasjonsordning i en del år. Råde kommune har hatt en egen ordning i sin del av Vansjø. Blir alle kommunene enige kan det gjøres nødvendige vedtak i høst slik at vi får en felles skjærgårdstjeneste før sommeren 2018. En felles tjeneste blir mer effektiv og koster mindre for den enkelte kommune.

Det er tre naturreservater i Vansjø: Vestre Vansjø naturreservat på grensen mellom Moss og Rygge, Moskjæra naturreservat i Råde samt Sandå og Henæstangen naturreservat i Råde og Våler. Disse ligger spredt og oppsyn med fuglereservatene er spesielt viktige i hekkeperioden fordi reservatene er viktige for en del vade- og svømmefuglarter. Statens naturoppsyn (SNO) i Østfold har oppsyn og det er krevende med dagens kapasitet å dekke behovene. Skjærgårdstjenesten i Oslofjorden samarbeider med SNO og det vil være viktig å videreutvikle dette til også å gjelde i Vansjø.

Gjennom prosjektet «Vansjø Villmark» ble det etablert gapahuker og disse har blitt svært populære. Intensjonsavtalen mellom Regionrådet og DNT Vansjø løper ut i 2017 og det er dialog om fast avtale. Oppdraget er utført på en veldig bra måte og som eksempel kan Skjærgårdstjenesten og DNT Vansjø samarbeide om drift av gapahukene.

Moss kommune overtok Elverhøy i 2015. Stedet vil kunne egne seg ypperlig som et sted skoler kan benytte. DNT Vansjø arrangerer Opptur for elever i Mosseregionen og friluftsskole i sommerferien. Elverhøy kan brukes av skoler kombinert med ubetjent DNT-hytte eller kystledhytte. Til høsten vil det bli fremmet egen sak til bystyret med forslag til bruk av Elverhøy.

Det er mange andre populære utfartssteder i Vansjø hvor en skjærgårdstjeneste vil være til stor nytte. I Moss og Rygge er det populære utfartssteder på Dillingøya, Kvernøyene, Vaskeberget og Årvoldtangen med Eleverhøy. I nedre Vansjø er Vepsen, Holmsbo, Nesparken populære badeplasser og ved Jomfruland og Tollertangen er det fiskebrygger ved Vansjøstien som går langs vassdraget.

I Våler er Sunda, Gudøya, Botnerøya og Gressøya attraktive plasser og i Råde Oksenøya, Langøya, Brattholmen og Henæstangen. I alle kommunene er det flere plasser folk kan bruke mer om vi tilrettelegger for det.

Med tanke på dette flotte naturområdet og –miljøet sier det seg selv at stor fart med båter gjennom trange sund og mellom øyer ikke aksepteres. I Ferdselsreglementet for Vansjø er det lagt begrensinger på hvor høy hastighet man har lov til å kjøre. Hovedregelen er 5 knop i mesteparten av Vansjø. Kommunen har kontakt med politiet for å utvikle et samarbeid for overvåkning.

En skjærgårdstjeneste som samarbeider med SNO og politiet kan derfor gjøre Vansjø enda bedre for innbyggerne i regionen. Informasjonsarbeid vil være en naturlig oppgave for tjenesten samt å få til et godt samarbeid med skoler, frivillige organisasjoner og offentlige instanser som nevnt.

En tjeneste som dekker flere behov kan også ha mulighet for å søke om årlig driftsstøtte, eksempelvis hos Østfold fylkeskommune, slik at vi kan sikre at Vansjø forblir vårt unike og mangfoldige natur- og friluftsområde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**