Oslopakke3 sikrer kollektivtilbudet

Siden begynnelsen av 2000-tallet har Oslopakke 3 vært et stort spleiselag mellom staten, Oslo og Akershus. Den har lagt grunnlaget for den massive kollektivsatsningen vi har hatt i fylket vårt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Et godt kollektivtilbud

Oslo og Akershus har i samarbeid brukt mange milliarder av bompengene som kreves inn i bomringen for å skape et kollektivtilbud som har kommet Akershus-folk til gode. Det har vi tenkt til å fortsette med, slik at alle som bor og jobber i Oslo og Akershus får et kollektivtilbud som er raskt, effektivt og billig.

Enighet mellom partene

Oslopakke 3 er en sak som det forhandles om mellom staten, Oslo kommune og Akershus. Det har alltid vært litt ulike prioriteringer i Oslo og Akershus, men vi har likevel lyktes i å sette oss ned sammen og komme til enighet om de viktige investeringene.

Ikke økt biltrafikk

Så lenge utbyggingen av E-18 mellom Lysaker og Drengsrud har ligget inne i Oslopakken har den vært et konflikttema. For Venstre er de viktigste grunnene til å utbedre E-18 at vi ønsker bedre fremkommelighet for busser og syklister, redusere luftforurensningen i Bærum ved å legge deler av veien i tunnel, og å åpne for byutvikling på områdene som dermed frigjøres. Venstre har vært tydelige på at vi ønsker å forbedre dagens E-18, men forutsetningen har hele tiden vært at det ikke skal føre til at det kommer mer biltrafikk inn til Oslo. Det står vi fast på.

Få ned kostnaden

Da Oslopakke 3 ble reforhandlet i fjor, ble Høyre, Arbeiderpartiet, Venstre, SV og MDG i Oslo og Akershus enige om at hele E-18 mellom Lysaker og Asker skal bygges ut, men at Statens vegvesen skal utrede nye løsninger som får ned kostnaden på prosjektet. Det mener jeg var et godt kompromiss, og det ligger tett opp til den løsningen Venstre gikk til valg på i 2015.

Advarsel til politikerne

En annen del av kompromisset som ble fremforhandlet i fjor, var å splitte utbyggingen mellom Lysaker og Ramstadsletta i to deler, ved å utsette bygging av Høviktunnelen mellom Strand og Ramstadsletta. Nå har Statens vegvesen undersøkt hva det egentlig innebærer, og kommet med en kraftig advarsel til oss politikere.

Dyrere og dårligere

Å dele opp denne strekningen i to gir disse konsekvensene:

  • Byggetiden øker fra 5 til 10 år.
  • Flere hus må rives.
  • Det blir mer støv- og støyforurensning for beboerne.
  • Det blir dårligere løsninger for kollektivtransport og sykkel.
  • Utbyggingen blir minst 200 millioner dyrere.
  • Det må forskutteres 600 millioner kroner.

Vi mener vi må ta disse nye opplysningene fra vegvesenet på stort alvor, og det er uholdbart å gå videre med et oppstykket prosjekt når vi vet at resultatet blir både dyrere og dårligere enn å samle prosjektet i ett. Å frata mennesker hus og hjem uten at det er strengt nødvendig er heller ikke noe Venstre vil gå med på. Derfor har vi på Stortinget gått inn for å gjennomføre første del av E-18-utbyggingen, som et bredt flertall i Oslo og Akershus står bak, på en mest mulig rasjonell og effektiv måte.

Billigere og raskere

Vi registrerer at Miljøpartiet og byrådet i Oslo står fast på den dyre og dårlige løsningen. Dem om det. For Venstre er det klart at utbygging av viktige veiprosjekter må gjøres på best mulig måte. Vi stiller oss bak den Oslopakken som vi har vært med på å forhandle frem, men vi tar også nye fakta innover oss når vi får dem presentert fra fagfolk. Å gjennomføre utbygging av strekningen Lysaker-Ramstadsletta i ett prosjekt innebærer ikke noen risiko for kollektivsatsningen i Oslopakke 3, og medfører ikke økt biltrafikk inn til Oslo. Det betyr bare at man blir raskere ferdig til en lavere pris, vi får bedre buss- og sykkelvei, og slipper å frata et tyvetalls familier hjemmene sine.

Mer kollektivt, renere bymiljø

Debatten om E-18 kommer til å vare i mange år fremover. Den debatten vil jeg og Venstre delta i med liv og lyst. For oss er det viktigste at kollektivsatsningen fortsetter, at vi får redusert luftforurensningen i Bærum, og at vi ikke legger til rette for økt biltrafikk inn til Oslo. Det kommer vi til å sloss for i årene som kommer, og jeg er glad for å ha deg med på laget i kampen for mer trikk, buss og bane, renere luft og et bedre bymiljø i Oslo og Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**