Krav om ny behandling av kommunesammenslåing

27. mai sendte 13 kommunestyrerepresentanter et krav om å få kommunesammenslåing opp igjen på sakskartet. Vi var blant disse. Bakgrunnen for vår deltakelse er den utviklingen vi har sett i etterkant av vedtaket om å ta initiativ til sammenslåing med Holmestrand og Hof.

Det er blitt satt ned et forhandlingsutvalg. Men resultatet av forhandlingene har aldri kommet til kommunestyret. Vi synes derfor at det var på sin plass å behandle dette før Stortinget vedtar kommunestrukturen 8. juni.

Vi har registrert at flere mener at dette er en omkamp fordi vi ikke aksepterte tolkningen flertallet gjorde av resultatet. Mye kan sies om denne avstemmingen, blant annet så valgforsker Bernt Aardal utfordringer med tolkningen. Men dette er en avsporing. Det er alle avvikene fra den fremforhandlede plattformen som gjør at det må stilles spørsmål om innbyggerne ville stemt på dette alternativet dersom opplysningene hadde vært kjent på forhånd.

Les Bernt Aardals betrakninger her:
(https://www.dt.no/kommunesammenslaing/politikk-og-samfunn/sande/valgforsker-problematisk-folkeavstemning/s/5-57-381865)

Hva har kommet frem?

Siden i fjor sommer har vi sett at flere eksempler på at plattformen ikke holder vann. Først og fremst gjelder dette punktene om likeverdige kommuner med like stor påvirkning på utviklingen og en bedret kommuneøkonomi der eiendomsskatten kan fjernes.

Det store spørsmålet vi ønsker å løfte i kommunestyret er hvor går grensen for de representantene som ønsket sammenslåing med Holmestrand og Hof? Og ikke minst hvor går grensen for innbyggerne?

Den harmoniske flersenterkommunen er en saga blått

Det gode samarbeidsklima blant de likeverdige kommune som skulle bygge en flersenterkommune sammen slår sprekker. Vi har sett eksempler på dette med plasseringen av nav og rådhuset i Holmestrand og holdningen Holmestrand viser i navnedebatten. Der det for enhver pris skal ende opp med at navnet skal bli Holmestrand.

På nesten magisk vis bekrefter Holmestrands ordfører dette i en avisartikkel som ble publisert på lokale aviser 28. mai. Der viser han tydelig frustrasjon over amatørene han forhandler med og sin manglende «bygge ny kommune sammen»-holdning som burde være en forutsetting for prosjektet. «Han kan ikke forstå hvordan han skal kunne forsvare noe annet navn enn Holmestrand når 77 prosent av innbyggerne i Holmestrand ønsker det.» heter det i artikkelen. Vel – hva med å se på totalen av alle innbyggerne i den nye kommunen han ønsker å bygge?

Les artikkel her: https://www.sandeavis.no/holmestrand/sande/kommunereform/holmestrand-ordforer-etter-omkamp-varsel-br-uproft-er-bare-fornavnet/s/5-26-85590#am-commentArea

Økonomien blir en utfordring

Det var kjent allerede på avstemmingstidspunktet at økonomien i den nye kommunen ville bli en utfordring. I etterkant har vi fått flere signaler på at det blir svært utfordrende å avskaffe eiendomsskatten.

I September fikk forhandlingsutvalgene beskjed om at mesteparten av eiendomsskatten i Sande gikk til å dekke driftskostnader, og ikke til investeringsfond som var argumentasjonen for å innføre eiendomsskatten.

Deretter fikk vi en reprise av rådmannens forsøk på å nedlegge Galleberg skole i budsjettbehandlingen. Det samme skjedde som vi husker rett i forkant av folkeavstemmingen. Takket være Sande Avis’s lydopptak av forhandlingsmøtet kom dette frem.

Videre har vi flertallskonstellasjonens økonomiplan for de neste årene. De så seg nødt til å vedta videreføringen av eiendomsskatten også etter sammenslåingen med Holmestrand og Hof – kun for Sandes innbyggere. Det er derfor grunn til å hevde at de økonomiske sidene av plattformen ikke har rot i virkeligheten.

Oppsummert

Det synes ikke å være hold i den politiske plattformen de tre kommunen kom til enighet om. Det er urealistisk å forvente at eiendomsskatten kan kuttes og vi må forvente kutt i tjenestene. Dette burde innbyggerne få vite før folkeavstemmingen.

Samarbeidet er ikke så rosenrødt som den ble solgt inn som. Holdningene synes å være at Holmestrand ønsker å bestemme og innlemme Hof og Sande istedenfor å bygge en ny kommune sammen.

Den politiske plattformen holder ikke vann. Innbyggerne er lurt. Alternativet med Holmestrand og Hof bør skrinlegges.

I følge Stortinget er det ikke et alternativ å stå alene. Sande bør derfor slå seg sammen med Drammen, Nedre-Eiker og Svelvik.

Sande Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**