Enighet om landmakten – et bedre forsvar for framtida

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre, Foto: Mona Lindseth / Venstre

Etter omfattende forhandlinger har Venstre kommet til enighet med Høyre, Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti om landmaktsproposisjonen, som ble lagt frem av regjeringen tidligere i høst. Enigheten innebærer blant annet at Hæren og Heimevernet styrkes, og at det etableres en delt helikopterløsning mellom Rygge og Bardufoss.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

– Beredskap og forsvar av landet er statens aller viktigste oppgave. Norge er avhengig av et balansert totalforsvar, og der spiller Hæren og Heimevernet en avgjørende rolle. Derfor er jeg fornøyd med at Venstre har fått gjennomslag for å øke mannskapet i Heimevernet fra 38.000 til 40.000 i 2018, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen.

Enighet om landmakta

– Det er også viktig at vi har fått på plass en delt løsning mellom Rygge og Bardufoss. Bardufoss blir beholdt som egen base, med eget ansvar for ledelse, budsjett og resultatansvar, fortsetter han.

Enigheten innebærer at Brigaden kan begynne leasing av moderne stridsvogner allerede i 2019, fremfor å utsette oppgradering til 2025 som regjeringen foreslo.

– Det er ingen tvil om at forsvaret må ha en moderne stridsvognskapasitet. For å oppnå en raskest mulig oppgradering av Brigadens stridsvognskapasitet, er det nødvendig å gå raskere frem med leasing av stridsvogner, slik også våre allierte naboland er i ferd med å gjøre, sier Elvestuen.

I tillegg åpner enigheten for at opp til to kompanier vernepliktige kan stasjoneres på Skjold, noe som vil redde 2. bataljon fra å reduseres til en mobiliserings-bataljon.

Norge er avhengig av et balansert totalforsvar, og der spiller Hæren og Heimevernet en avgjørende rolle.

Ola Elvestuen, nestleder i Venstre

– Vi har nå kommet et langt steg videre mot et mer balansert forsvar med en sterk landmakt. Venstre vil fortsette å arbeide for å skape et bedre forsvar for framtida, og vi ønsker blant annet å øke antallet HV-soldater med ytterligere 5.000. Men vi er fornøyde med at vi nå har kommet frem til et bredt forlik hvor utviklingen av forsvaret går i riktig retning, avslutter Elvestuen.

Lær mer om Venstres forsvars- og sikkerhetspolitikk

Ap, Høyre, Frp, Venstre og KrF er enige om følgende vedtak:

  • Stortinget ber regjeringen legge til grunn en delt løsning mellom Bardufoss og Rygge. Bardufoss flystasjon videreutvikles som base med egen ledelse, budsjett og resultatansvar.Stortinget ber regjeringen i forbindelse med RNB våren 2018 legge frem et opplegg som sikrer dedikert helikopterstøtte til Hæren, herunder muligheten for alternativ supplerende kapasitet, samt et opplegg som sikrer økt helikopterkapasitet for spesialstyrkene.
  • Stortinget ber regjeringen sørge for en hensiktsmessig organisering av helikoptrene som ivaretar lokal ledelse og forvaltning av disse.
  • Stortinget ber regjeringen legge til grunn at landmakten skal ha en moderne stridsvognskapasitet.Stortinget ber regjeringen legge frem en sak om lån eller leasing av stridsvogner tilgjengelige fra 2019 for å oppnå en raskest mulig oppgradering av Brigadens stridsvognskapasitet.
  • Stortinget ber regjeringen sikre at Heimevernet har 40 000 soldater inkludert områdestruktur og innsatsstyrker. Det foretas en ny politisk vurdering etter at regjeringen har innhentet en helhetlig faglig vurdering av Heimevernets behov for bemanning, trening og utstyr for å løse sine oppgaver samt hvordan sikring og vakthold av objekter i kystsonen best kan ivaretas etter nedleggelsen av Sjøheimevernet.Stortinget ber regjeringen gjennomføre en kvalitetsreform for Heimevernet med økte midler til utstyr og trening.
  • Stortinget ber regjeringen komme tilbake med en kostnadsoversikt for å beholde 2. bataljon oppsatt med minimum en stridsgruppe med ett til to kompanier med støtteelementer på Skjold. Før endelig beslutning om endret sammensetning i 2.bataljon skal kostnadsoversikten foreligge.Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en vurdering av hvilken operativ vurdering det har for Brigade Nord totalt sett med tanke på rekruttering.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**