Et budsjett for framtida

Skedsmo Rådhus Venstre har kommet til enighet med Arbeiderpartiet, SV, KrF og Senterpartiet om budsjett for Skedsmo. – Dette er et budsjett som styrker satsingen på lavterskeltilbud, tidlig innsats og målrettede tiltak for å bekjempe fattigdom. I tillegg gjøres det viktige grep innen kultur, idrett og byutvikling. Lillestrøm får endelig et bibliotek, idrettsklubbene får et etterlengtet garderobeløft, og skolene åpnes for mer aktivitet på kveldstid. Det er godt godt budsjett for framtida, oppsummerer Venstres gruppeleder og varaordfører Boye Bjerkholt.

I budsjettet videreføres også tidligere satsinger innenfor språkopplæring i skolen og styrking av hjemmebasert omsorg, og viktige lavterskeltiltak innenfor helse, skole, idrett, kultur og frivillighet. Dette forsterkes ytterligere ved opprettelse av en egen skolelege, styrking av barnevernet, etablering av et oppsøkende team med tilbud til ungdom i alderen 13-24 år, opprettelse av 100 nye elevplasser i musikk- og kulturskolen og etablering av et gratis sommerskoletilbud rettet mot elever i 5.-7. trinn.

Som et målrettet tiltak rettet mot økt sosial inkludering for barn i lavinntektsfamilier, økes inntektsgrensen for moderasjon på SFO til 374.536.

– Dette er et viktig tiltak som bidrar til at SFO kan være et reelt tilbud for alle som ønsker det. Vi vet at i lavinntektsfamilier er pris ofte avgjørende for om barn får delta på SFO, og når vi senker prisen for dem som har minst, treffer det kanskje de barna som har aller mest nytte av å gå på SFO, utdyper Bjerkholt.

I budsjettet er det også lagt inn nye satsinger på sykkel, utredning av kollektivtraseer for å bidra til at bussen kommer raskere fram, og det er lagt inn ekstra midler for å sluttføre omleggingen av Skedsmo kommunes bilpark fra fossil til fossilfri innen 2020.

Det er også satt av penger til å fortsette arbeidet på Åsenhagen og Sten-Tærud skoler, slik at man er klar til å kunne gå videre når ny skolebruksplan legges frem på nyåret. Sterk befolkningsvekst på Strømmen og i Lillestrøm gjør at det vil være behov for en ny skole i Skjærva om få år, og derfor settes det også i gang et utredningsarbeid for det.

Budsjettforslaget ble lagt fram i formannskapet i dag, og legges nå ut på høring. Endelig vedtak fattes i kommunestyret 13. desember.

Les mer:

Budsjettavtale mellom AP, V, SV, KRF og SP.

Noter til budsjettet.

Rådmannens forslag til budsjett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**