Uttalelse: Lærernormen må sikre alle barn kvalifiserte lærere

Foto: Simen I. Vangen

Budsjettavtalen for 2018 innebærer at det skal innføres en norm for lærer-tetthet på skolenivå. Det er svært viktig for Venstre at normen ikke fører til flere ukvalifiserte i undervisningsstillinger i skolen. Innsatsen for å rekruttere og kvalifisere flere lærere må derfor intensiveres, og det må bli mer attraktivt å være lærer, både i form av økt frihet og økt lønn.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**

Venstre har ambisjoner for alle barn, og læreren er aller viktigst for elevenes læring. Skal man unngå å rekruttere ansatte i lærerstillinger uten formell kompetanse, kreves det målrettede tiltak. Det vil ogsåvære svært uheldig hvis vi får en forflytning av lærerressurser fra mindre skoler til større skoler, og fra mindre kommuner til de største byene. For Venstre er det helt avgjørende at alle barn over hele landet får en lik rett til kvalifiserte lærere.

Det er viktig at innføring av lærernormen gjennomføres på en slik måte at kommunene ikke må kutte i andre tjenester og fortsatt ha mulighet til å opprettholde ekstra lærerressurser der det er behov for det. Lærernormen må derfor fullfinansieres fra statens side gjennom økte rammeoverføringer til kommunene.

Venstre mener det er nødvendig med offensive grep for en forsvarlig oppfylling av lærernormen:

  • Alle barn skal ha rett til kvalifisert lærer
  • Flere studieplasser i lærerutdanningen
  • Sikre at økte krav til lærere reflekteres i økt lønn
  • Sikre statlig fullfinansiering

Uttalelsen ble vedtatt av Venstres landsstyre, 10. desember 2017

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 7 år siden.**