– Hjelp foran straff i rusomsorgen

- Dette er gode nyheter for både miljøet og pendlere i landsdelen, sier Petter Toldnæs, Foto: Liv Ekeberg/Agderposten

– Det er på tide med en ny kurs i ruspolitikken. Brukere må møtes med behandling, ikke straff. Derfor er vi glade for at den blågrønne regjeringen er enig om å gjennomføre en rusreform, sier Petter Toldnæs, sentralstyrerepresentant i Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Venstres Sentralstyre vedtok i kveld følgende om behovet for en rusreform:

Norge har siden slutten av 1990-tallet ligget på europatoppen i overdosedødsfall. I snitt dør 250 mennesker av overdoser i Norge hvert år. Derfor er det bra for rusomsorgen at det nå raskt settes ned et offentlig utvalg som forbereder gjennomføring av reformen. Mens dette arbeidet pågår er det viktig at helsefaglige tiltak styrkes og nye metoder vurderes.

Trygg behandling

– Det er viktig å etablere trygge brukerrom. Mange brukere injiserer i dag på gaten utenfor brukerrommene. De blir avvist i døren fordi det bare er tillatt å injisere heroin. Tunge brukere bør få opplæring i overgang fra injisering til mer skånsom bruk, som røyking av heroin. Trygge brukerrom er viktig for at rusbrukere som ikke er i stand til å ta i mot behandling skal ha et klinisk og trygt alternativ, understreker Toldnæs.

– Det er også viktig å øke valgfriheten innenfor legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Rusomsorgen vil forbedres når regjeringen nå vil utvide ordningen for substitusjonsbehandling ved opiatavhengighet. Avhengige må kunne behandles med flere legemidler enn metadon og buprenorfin (Subutex eller Subuxone). Dette er viktig, fordi et legemiddel kan passe for enkelte, men ikke for alle, sier Toldnæs.

Venstres Sentralstyre er fornøyd med at Jeløyerklæringen så tydelig anerkjenner følgende behov i en rusreform:

  • Følge opp opptrappingsplanen for tilbudet til rusavhengige, herunder styrke ettervernet
  • Styrke lavterskeltilbud for barn av rusavhengige
  • Forsterke samarbeidet med frivillige aktører og sosiale entreprenører. arbeide for å etablere flere avrusingsplasser og styrke tilbudet både før og etter behandlingsopphold
  • Styrke tilbudet om avrusing og livsmestring for innsatte i fengsel med narkotikaproblemer. Sikre at de som er motivert for det, får tilbud om medikamentfri behandling ved rusavhengighet.
  • Etablere flere team rundt brukerne, der både spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester deltar.
  • Innføre pakkeforløp for rusbehandling innen 2020 etter mal av pakkeforløp for kreft, der ruspasienter umiddelbart går fra avrusing til behandling
  • Styrke forebyggende tiltak mot rusmisbruk overfor barn og ungdom, blant annet gjennom Samordning av lokale kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) i kommunene
  • Etablere flere behandlingsplasser og bedre ettervern for alkoholmisbrukere.
  • Styrke forskningen på rusbruk og behandling, og etablere et nasjonalt kvalitetsregister for spesialisert rusbehandling.
  • Slutte å straffe personer for bruk og besittelse av narkotika til eget bruk.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**