Uttalelse: Forebygging og straff som virker!

Foto: Kari Middelthon

De siste månedene har det vært mye oppmerksomhet rundt tiltagende ungdomskriminalitet, særlig i Oslo. Dette er både en tragedie for den enkelte, og gjør situasjonen vanskelig for andre ungdommer i nærmiljøet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Vedtatt på Venstres landsstyremøte i Bergen 23.-24. juni 2018.

Ungdomskriminaliteten har steget, etter å ha falt over lang tid, men det er likevel viktig å minne om at ungdom som begår kriminalitet utgjør et lite mindretall, på 2 til 4 prosent.

Dessverre ser vi at alvorlighetsgraden og mengden kriminalitet som begås har økt. Vi ser at gjengkriminalitet har fått lov til å feste seg enkelte steder. For å få bukt med ungdomskriminalitet må det satses kraftig på forebyggende tiltak.

En solid ungdomshelsetjeneste og involvering av foreldre er med på å skape et tryggere miljø. I noen tilfeller er ikke hjemmet og foreldrene den ressursen for sine barn som de ønsker å være, og makter ikke å følge opp barna sine slik barna trenger. Tidlig innsats for å styrke omsorgsevne og en god hjemmesituasjon for barn kan bidra til å redusere utenforskapet. Flere veier til arbeidsliv og kompetanse skaper muligheter for fremtiden. Gratis aktivitetstilbud der fattigdomsproblematikken er omfattende kan bidra til at flere deltar på de samme arenaene. Forebyggende innsats fra skole, helsetjeneste, barnevern, ungdomsarbeidere og politi er med på å fange opp de som er i ferd med å falle utenfor.

Politiets forebyggende arbeid har vært viktig for å få ned ungdomskriminaliteten over tid. Denne innsatsen må forsterkes.

Samtidig må politiets innsats mot den harde kjerne bak gjengene økes. Politiet har opplevd at ordningen med ungdomsstraff virker mot sin hensikt, og at enkelte oppfatter det som en straffefrihet. Ved brudd på vilkår for ungdomsstraff, må begjæring om omgjøring fra kriminalomsorg eller påtalemyndighet behandles raskt av domstolene.

Ordningen med ungdomsstraff, med konfliktrådet som ansvarlig instans må evalueres. For det lille mindretallet av ungdommene som gjentatte ganger begår alvorlig kriminalitet bør tilpassede straffereaksjoner i større grad prøves ut. Disse må kunne iverksette raskt og ha som mål å virke rehabiliterende. Man må også vurdere om barnevern og andre instanser skal bidra til å bedre livssituasjon og utviklingsmuligheter for den enkelte.

Venstre vil:

  • Systematisk prioritere forebyggende arbeid, både i barnevern, helsetjenester, skolen og i politiets arbeid.
  • Kartlegge og iverksette gode og rehabiliterende straffetiltak i de få tilfellene hvor gjentatte forebyggingstiltak ikke har virket for å redusere ungdomskriminalitet.
  • Evaluere ordningen med ungdomsstraff, med sikte på å finne en mer hensiktsmessig straffemetode for de mest alvorlige tilfellene av ungdomskriminalitet.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**