Uttalelse: Ulike byer, ulike behov, ulike grønne løsninger

Venstre

Norge er et mangfoldig land med store variasjoner i befolkning og behov for infrastruktur. En moderne, bærekraftig samferdselspolitikk må derfor tilby skreddersydde løsninger til ulike deler av landet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Vedtatt på Venstres landsstyremøte 23.-24. juni 2018.

Byvekstavtalene må være utgangspunktet for å sikre vekst i grønne, bærekraftige byer. Det krever at lokale, regionale og nasjonale politikere prioriterer investering i kollektivsystemer av høy kvalitet. I byer som Oslo og Bergen er videre utbygging av skinnegående kollektivsystemer nødvendig for å motvirke byspredning, overdreven biltrafikk og helsefarlig luft. Veksten i Trondheim og i Stavangerregionen skaper også et økt behov for større investeringer i effektive kollektivløsninger. For at det økte transportbehovet som folkeveksten i byene gir skal kunne dekkes med bane, buss, sykkel og gange, må staten stille opp med tilstrekkelige midler til investeringer.

Bybanen i Bergen har vist hvor bra det kan bli når kollektivinvesteringene er tilpasset det lokale transportbehovet og ønsket byutvikling. Flere bruker kollektivt, det private investerer milliarder i ønsket byutvikling langs traseen, det er bedre plass på veiene til busser, nyttetrafikk og biler, mens luften blir renere og klimaavtrykket mindre. Å sikre statlig finansiering av de store kollektivinvesteringene på minimum 50 % av de samlede kostnadene er avgjørende for å realisere for eksempel Bybanen fra Bergen sentrum til Spelhaugen i Fyllingsdalen, og andre store prosjekter. På sikt ønsker Venstre å øke den statlige andelen til 70 % av større kollektivinvesteringer i de større byene. Større pågående kollektivprosjekt der tidligere byggetrinn har vært finansiert først og fremst av lokale midler mener Venstre det er særlige grunner til at staten bør ta en større andel enn 50 prosent av.

Investeringer i nye, utslippsfrie transportløsninger som infrastruktur for hydrogenkjøretøy er nødvendig for at også mindre kommuner skal nå sine klimamål. Især innen nyttetrafikken kan utbygging av fyllestasjoner for hydrogen gi stabile, utslippsfrie transportløsninger med lang rekkevidde. Behovet for investeringer kan derimot være større enn hva mange mindre kommuner kan håndtere på egenhånd. Staten med sitt virkemiddelapparat må øke investeringene i grønn, bærekraftig infrastruktur.

Bedre tilrettelegging for sykkel er også en forutsetning for mer bærekraftige og menneskevennlige lokalsamfunn, og med utviklingen i tilbudet av ulike elsykler blir sykkel et stadig bedre alternativ også for persontransport over lengre avstander. I forbindelse med andre samferdselsprosjekter er det også viktig å sikre investeringer i sykkelveier, trygge sykkelparkeringer og etterhvert også infrastruktur for lading av elsykler.

Venstre vil:

  • Sikre 50 % statlig finansiering av større kollektivinvesteringer i de største byene.
  • Jobbe for 70 % statlig finansiering av større kollektivinvesteringer i de største byene.
  • Øke de statlige investeringene i infrastruktur for nullutslippskjøretøy.
  • Øke de statlige investeringene i infrastruktur for sykkel.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**