Uttalelse: Venstre vil ha mer fleksibel skolestart

Venstre vil ha en mer fleksibel skolestart
Venstre vil ha en mer fleksibel skolestart, Foto: Mona Lindseth

Venstre mener skolestarten for seksåringer bør bli mer fleksibel. Det bør bli enklere med utsatt eller fremskutt skolestart, og kommunene bør få større mulighet til å prøve ut nye modeller for fleksibel skolestart. Barn har krav på en opplæring som er tilpasset egne forutsetninger og ferdigheter og bør i større grad få mulighet til å starte på skolen når de er modne for det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**


Uttalelse: Venstres landsstyremøte 20. oktober 2018

Ved skolestart kan det være så mye som ett år i aldersforskjell mellom de eldste barna som er født i januar og de yngste som er født i desember. PIRLS-undersøkelsen viser at store nivåforskjeller i lesing mellom jenter født tidlig og gutter født sent samme år. De eldste barna gjør det bedre enn de yngste, og jentene gjør det bedre enn gutter. Gutter født sent på året kommer dårligst ut.

Foreldre som ønsker utsatt eller fremskutt skolestart for sitt barn, sender søknad til kommunen, som tar en beslutning basert på en sakkyndig vurdering fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Kun 0,6 prosent av de norske elevene får imidlertid utsatt skolestart et år, mens den tilsvarende andelen i Danmark er nærmere ti prosent.

Venstre mener den norske praksisen er for streng, og at vi må se nærmere på hvordan foreldrenes søknader behandles. Man bør også vurdere å inkludere barnehagen som følger barna tett i vurderingen av om barnet anses skolemoden. Den strenge praksisen knyttet til utsatt skolestart forsterkes ved at det blir vanskeligere å utsette skolestart når det ikke er noen andre barn man kjenner som gjør det samme. Ved en mer liberal praksis ville det være enklere for noen elever å vente et år før de begynner, fordi det gjerne er andre barn i samme barnehage som gjør det samme.

Systematiske forskjeller i ferdigheter utfra både kjønn og alder, gjør at det er nødvendig å vurdere om skolestarten bør bli mer fleksibel for alle. Venstre mener det er behov for å se nærmere på om det fortsatt må være slik at alle elever må starte på skolen til samme tid, eller om man kunne hatt en større grad av fleksibilitet slik vi ser i barnehagene.

Venstre mener kommunene bør få mulighet til å gjennomføre forsøk med ulike modeller for fleksibel skolestart. Kommunene bør utarbeide modellene i et samarbeid mellom skole, barnehage og foreldre, for å sikre at man svarer på de utfordringene man har lokalt.

Å starte på ungdomsskolen eller videregående opplæring kan være like krevende som å starte på barneskolen, så Venstre mener vi også bør se på tiltak for å bedre overgangene. Flere kommuner bør derfor vurdere erfaringene fra Drammen med Ung11 som er et 11. skoleår for ungdom som trenger et bedre grunnlag før de kan gå videre til videregående opplæring.

Venstre vil:

  • Liberalisere praksisen med utsatt eller fremskutt skolestart
  • Inkludere barnehagene i vurderingen av om barnet er skolemodent
  • Gi kommunene mulighet til å prøve ut ulike modeller for fleksibel skolestart
  • Legge til rette for at flere kommuner kan prøve ut en ordning med 11. skoleår
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**