Uttalelse: Nye former for vegprising

Foto: Venstre

Bompenger har i mange tiår vært brukt til å finansiere bygging av veier. De siste årene har bompengepakker også vært en viktig kilde til å finansiere bedre kollektivtilbud i byområdene. Differensiering av bompenger avhengig av drivstoff på kjøretøyet og når på døgnet man kjører er tatt i bruk i flere byer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

Venstre mener at bompenger har vært et godt virkemiddel både for å finansiere veger og kollektivtrafikk, redusere biltrafikken og minske køene for næringslivet, bussene og de som må kjøre bil. Miljødifferensierte bompenger gir også bedre luftkvalitet og helse i byene fordi flere velger nullutslippskjøretøy.

Nullutslippskjøretøy har ikke betalt bompenger i Norge siden 2001. Fra og med 2019 vil elbilene betale redusert bomtakst i flere bomsnitt og bomringer i Norge, mens hydrogenbiler fortsatt skal være gratis. Denne politikken har vært svært vellykket, og antall nullutslippskjøretøyer på norske veier fortsetter å øke. Elbiler utgjør nå over 30% av nybilsalget for personbiler. Dette er en ønsket utvikling, som Venstre har arbeidet for å oppnå i lang tid. Samtidig er det en utfordring at med økende antall elbiler på veiene, går inntektene fra veiprising ned. Dette betyr at nye former for veiprising må utvikles, for å sikre at inntektstapet ikke blir for stort.

En tredjedel av klimagassutslippene i Norge kommer fra transport, og det er i transportsektoren det er enklest for Norge å kutte klimagassutslipp. Potensialet for kutte utslipp i transportsektoren er aller størst i og rundt de store byene. Den raske overgangen mot utslippsfrie kjøretøy de siste åtte årene er en hovedårsak til at klimautslippene i Norge nå går ned.

Venstre mener at nullutslippskjøretøyer fortsatt i lang tid må ha sterke insentiver i både avgiftsfritak og bompassering. Dagens bompengesystem rammer urettferdig, på grunn av sin rigide utforming og manglende fleksibilitet. Venstre vil derfor at nye former for veiprising må utvikles som tar i bruk ny teknologi og som samtidig ivaretar personvernhensyn. Et modernisert veiprisingssystem kan bidra til fortsatt høy legitimitet for brukerbetaling på vei.

Venstre ser behov for å utrede alternativer til dagens bompengesystemer. Vi vil sikre at vi også i fremtiden har gode finansieringsløsninger som ivaretar enkel og forutsigbar brukerbetaling av investeringer og drift av veier og kollektivtrafikk, som regulerer trafikkmengde og gir sterke insentiver for en fortsatt rask utskifting av kjøretøyparken til mer miljøvennlige kjøretøy. . Dette er ikke minst viktig i tungtransporten, der overgangen mot utslippsfrie kjøretøy og bruken av avansert biodrivstoff som biogass fortsatt går sakte. Venstre ønsker derfor at vegprising utredes som alternativ til dagens bompengeløsninger, og forutsetter at dette kan gjøres på en måte som ivaretar personvernet, og uten av GPS-data blir samlet inn.

Venstre vil

  • utrede andre alternativer til vegprising som erstatter dagens bompengesystemer, som utnytter muligheter i ny teknologi, som gir et mer rettferdig system og som fremmer utslippsfrie kjøretøy.
  • at utslippsfrie kjøretøy skal beholde avgiftsfritak og andre fordeler i lang tid framover. Tunge kjøretøy vil måtte beholde fordelene lengre enn lette kjøretøy.
  • bruke trafikantbetaling til å finansiere investering og drift av kollektivtrafikk, både buss, bane og tog.
  • åpne for at nye former for vegprising ivaretar at brukerbetalingen også kan ha en sosial profil.
  • åpne for lokale rabattordninger/ eventuelle unntak, for blant annet å motvirke at bompenger gir urimelig skjeve sosiale utslag og som kan hensynta praktiske urimelige forhold.

 

Vedtatt på Venstres landsstyremøte i Oslo 8.-9. desember 2018.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**