Rovdyr er en del av norsk natur

Skjermbilde: NRK

Rovviltnemndene ville felle til sammen tre revir innenfor ulvesonen. Regjeringen har i dag bestemt at to flokker skal leve. – Færre sauer tas av ulv enn før, det viser at tiltakene som regjeringen har innført fungerer, sier miljøminister Ola Elvestuen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**

På en pressekonferanse i dag ga tre ministre en grundig redegjørelse for norsk rovdyrforvaltning. Denne vinteren åpnes det for lisensfelling av ulvene i ett ulverevir (Slettåsreviret i Hedmark). Samtidig åpnes det ikke for felling av flokkene i Hobøl og i Mangen.

Les også: Klima- og miljødepartementet: Klagesak om lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen.

–Dagens vedtak truer ikke bestandsmålene for ulv, og det er svært viktig for mangfoldet i naturen, understreker miljøminister Ola Elvestuen.

Strenge vilkår for felling av ulv

– Vi må bidra til at konfliktene dempes samtidig som vi følger våre forpliktelser i naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen. Det er strenge vilkår for felling av ulv, som er en truet art. Det er derfor ikke adgang til å felle ulv alene fordi de nasjonale bestandsmålene er nådd. Forvaltningen må i tillegg være innenfor de rettslige rammene som følger av loven og konvensjonen. I dette tilfellet har Klima- og miljødepartementet kommet til at lovens strenge vilkår er oppfylt for ett revir innenfor ulvesonen, sier Elvestuen.

Senterpartiet og Frp uenige

På Stortinget reagerer både Senterpartiet og Fremskrittspartiet på dagens vedtak. Venstre har programfestet av bestandsmålet for ulv bør økes. Utfordringen er at et flertall i Stortinget ønsker å ta ut flere ulver, til tross for at det neppe er i tråd med naturmangfoldloven og Bern-konvensjonen.

– Regjeringen fører en aktiv rovvilt-politikk i samsvar med de føringer Stortinget har gitt. Det skal være høy terskel for uttak av ulv i sonene, fordi Norge har forpliktet seg til at vi skal sikre levedyktige rovdyrstammer. Dagens vedtak truer ikke bestandsmålene for ulv, og det er svært viktig for mangfoldet i naturen, understreker miljøminister Ola Elvestuen.

Det skal være høy terskel for uttak av ulv i sonene, fordi Norge har forpliktet seg til at vi skal sikre levedyktige rovdyrstammer.

Ola Elvestuen

Fakta:

  • Stortinget har vedtatt av det skal være 4-6 årlige ynglinger (bestandsmålet).
  • Vinteren 2017-2018 var det registrert 10,5 ynglinger. To av flokkene ble tatt ut vinteren 2018. Norge ligger derfor i dag over bestandsmålet. Så langt vinteren 2018-2019 er det påvist 6 ynglinger av ulv.
  • Det er ca. 2,2 millioner sau på utmarksbeite hvert år. Antallet sau på beite er oppadgående, mens tapet til rovdyr er nedadgående. Dette viser også forskning fra NIBIO, og dokumenterer at sonepolitikken fungerer.
  • WWF stevnet i desember 2017 KLD for retten etter vedtak om lisensfelling av ulv utenfor ulvesona. Det må forventes at vedtaket om lisensfelling av Slettåsflokken innenfor ulvesona også blir gjenstand for prøving i domstolen, inklusiv krav om midlertidig forføyning (utsatt iverksettelse) umiddelbart etter at vedtaket offentliggjøres. WWF har adgang til å trekke det nye vedtaket inn for domstolen. Slik domstolsprøving er en viktig rettssikkerhetsgaranti.
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 6 år siden.**