Uttalelse: Nei til digital masseovervåkning

Foto: Suzy Haugan

Vi lever i en tid hvor stadig større deler av hverdagen vår foregår på digitale flater. Dette gir oss store muligheter til å dele informasjon, kunnskap og erfaringer med hverandre og med mennesker over hele verden. Samtidig gir moderne teknologi stadig større muligheter for myndigheter og private aktører til å følge med på hva vi alle gjør, og dele den informasjonen videre med andre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**

Det er en politisk oppgave å forhindre at denne informasjonen blir misbrukt.

Frihet forutsetter at hvert menneske vernes mot unødvendig registrering, overvåkning og inngripen i privatlivet. I det liberale demokratiet er det borgerne som kontrollerer staten, ikke staten som kontrollerer borgerne. Det skal svært tungtveiende grunner til for at hensynet til personvernet skal vike. Derfor vil Venstre sikre at alle har rett til et privatliv også i en digital hverdag.

De siste årene har vi sett stadig større inngripen i folks digitale hverdag. Det har skjedd gjennom begrensninger på hvilke nettsider man kan besøke på internett, utvidet praksis med å lage IP-adresser, og ikke minst at man har gitt politiet utvidede fullmakter til å drive med telefonavlytting og skjermavlesing.

Videre er det lagt frem et forslag om å gi e-tjenesten mulighet til å lagre all elektronisk kommunikasjon som krysser norske landegrenser, såkalt “til rettelagt innhenting”. Siden serverne vi kommuniserer gjennom ofte ligger i utlandet, vil det bety at myndighetene vil få mulighet til å samle inn det meste av det du foretar deg på internett.

Også ikke-statlige aktører får tilgang til og lagrer stadig mer informasjon om hver enkelt av oss, og mange digitale apparater på markedet har alvorlige sikkerhetsbrudd som gjør det lett for de som er villige til å overvåke hva som foregår i hjemmene til folk. Venstre mener derfor at det må jobbes enda mer for å få til internasjonale reguleringer, som sikrer at disse aktørene ikke misbruker den informasjonen som de har eller får om brukerne.

Venstre vil:

  • At retten til privatliv skal sikres i en digital hverdag
  • Si nei til regjeringens digitale grenseforsvar
  • Fjerne domstolens anledning til å blokkere nettsider med opphavsrettbeskyttet materiale.
  • Begrense politiets fullmakter til telefonavlytting og skjermavlesning.
  • Gjeninnføre krav om at rettighetshavere som vil lagre IP-adresser, må ha konsesjon fra Datatilsynet
  • Forby produkter rettet mot barn som kan brukes til avlytting av private samtaler uten samtykke.
  • Arbeide internasjonalt for å regulere hvordan ikke-statlige aktører samler inn informasjon fra brukerne sine.
  • Styrke Datatilsynet som tilsynsorgan og ombud.

Uttalelse vedtatt på Venstres Landsmøte på Hell 8.-10. mars 2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 5 år siden.**