Bergen Venstres program 2019: Demokrati, åpenhet og trygg økonomi

Foto: Tallak Rundholt

Kapittel 3: Demokrati, åpenhet og trygg økonomistyring

Styringsform

En kommune på Bergens størrelse bør ha politisk styring på den utøvende makt. Dette bidrar til at folkets vilje etter et valg i større grad gjør seg gjeldende i dag-til-dag-styringen av kommunen, og det blir enklere for innbyggerne å vite hvem som har ansvaret for politikken som føres. Derfor mener Venstre at Bergen fortsatt skal styres etter parlamentariske prinsipper.

Venstre vil:

 • beholde parlamentarisme som styringsmodell

Lokaldemokrati

Venstre mener alle avgjørelser bør tas på et så nært nivå til dem det angår som mulig. De fleste saksfelt i Bergen bør sees i en helhet av et bystyre for hele byen. Ikke minst gjelder det byens økonomi. Enkelte avgjørelser bør derimot kunne delegeres til egne bydelsstyrer som er direktevalgt av innbyggerne, for eksempel klagesaker innen byggesaker og skjenkesøknader. Venstre er derfor positiv til innføringen av egne bydelsstyrer.

Venstre vil:

 • innføre direktevalgte bydelsstyrer
 • at Bergen skal være en forsøkskommune for stemmerett for 16 åringer
 • ha et særlig fokus på informasjonsaktivitet og tilrettelegging for bruk av stemmerett for særlig sårbare grupper, så som personer med høy alder, bevegelses- eller annen funksjonsnedsettelse, samt personer med utviklingshemming.
 • opprette en lokal pressestøtteordning for bydelsaviser, inkludert digitale aviser.

Åpenhet

Åpenhet i forvaltningen og i politiske prosesser er avgjørende for tilliten til politikerne. Derfor vil Venstre ha et gave-og lobbyregister for byens folkevalgte. Alle gaver som mottas av ansatte og politikere i Bergen kommune med en verdi over 500 kr skal dokumenteres, og takkes nei til hvis verdien overstiger kr 2000.

I politiske saker er det viktig at eventuelle forskjeller mellom faglige og politiske standpunkter blir tydeliggjort. Derfor vil Venstre fortsette praksisen med å offentliggjøre fagnotater fra etatene det øyeblikket det oversendes byrådet.

Direktesending av bystyremøter er viktig for at alle kan følge med på debatter og avgjørelser som fattes av byen øverste organ. Dette bør fortsette, men også utvides til også å gjelde komitemøtene i forkant der mange av debattene holdes. Alle møter som er tilgjengelig via stream skal også tegnspråktolkes.

Venstre vil:

 • opprette et eget gave- og lobbyregister
 • at fagnotater blir offentlig når det oversendes byrådet
 • fortsette direktesending av bystyremøtene, og utvide dette til komitemøtene i forkant.

Trygg økonomistyring

En sunn kommuneøkonomi er avgjørende for at kommunen kan utføre de tjenestene innbyggerne er avhengig av, og for å kunne satse på tiltak som gjør byen grønnere og attraktiv.

Derfor må en trygg og ansvarlig økonomistyring legges til grunn for alt kommunen foretar seg. Forfallet på offentlige bygg i Bergen, ikke minst byens skoler, samt det høye velferdsnivået i kommunen, tilsier at det fortsatt er nødvendig med eiendomsskatt. Venstre mener promillen på eiendomsskatten ikke skal øke i den kommende perioden.

Vi vil jobbe for at eiendomsskatten skal være mest mulig rettferdig, slik at de med de minste boligene betaler forholdsmessig mindre skatt enn folk med store eiendommer. Dette sikres best gjennom et høyt bunnfradrag på skatten. Venstre vil også jobbe for at Stortinget skal gjøre det lov å gi fradrag på eiendomsskatten for å gjøre boligen mer miljøvennlig gjennom ulike tiltak for energieffektivisering.

Det er viktig at kommunens gjeld holdes under kontroll. Derfor må investeringsnivået i Bergen holdes på et edruelig og realistisk nivå i årene fremover, og nedbetalingstiden på kommunens lån bør ikke øke fra dagens 25 år. Venstre mener også at det er viktig at det i årlige budsjetter alltid settes av nok midler til å møte dårlige økonomiske tider, og at disse pengene settes av i egne fond til dette formålet.

Venstre vil:

 • unngå at eiendomsskattesatsen øker fra dagens nivå
 • sikre et høyt bunnfradrag på eiendomsskatten
 • jobbe for at det skal bli mulig å skattlegge eiendom ut fra miljø/grønne verdier
 • ikke øke nedbetalingstiden på kommunale lån
 • sette av midler i årlige budsjetter til vanskelige økonomiske tider

En effektiv kommune

Skattebetalernes penger skal ikke brukes unødvendig på ting som kunne vært gjort smartere. Derfor er det viktig at Bergen kommune ligger i front på digitalisering av tjenestene sine, og utnytter bygg og areal på en mest mulig effektiv måte. Bergen kommune skal ikke sitte med tomter og bygg det ikke er behov for, og disse bør selges til markedspris. Venstre støtter prinsippet om aktivitetsbaserte arbeidsplasser der dette er hensiktsmessig.

Venstre vil:

 • fortsette digitaliseringen av tjenestene
 • selge tomter og bygg det ikke er behov for
 • innføre aktivitetsbaserte arbeidsplasser der dette er hensiktsmessig

Kommunalt eierskap

Kommunalt eierskap i konkurranseutsatte næringer kan skape konflikter mellom politikernes rolle som eiere og politikerne som representanter for byens borgere. Det kan lett oppstå tvil om det er avkastning eller velferd som er målet. Venstre vil derfor at kommunens eierskap i konkurranseutsatte bedrifter skal begrense seg til tilfeller hvor eierskapet er avgjørende for å sikre viktige, offentlige funksjoner som ikke kan sikres gjennom andre virkemidler.

Venstre vil:

 • begrense kommunens eierskap i konkurranseutsatte bedrifter

Kommunen som arbeidsgiver og kunde

Bergen er en stor innkjøper av varer og tjenester i regionen. Derfor er det viktig at kommunen retter innkjøpene sine på en måte som er bærekraftig, miljøvennlig og som stimulerer og utvikler lokalt næringsliv. Ved å ta aktive valg både i småinnkjøp, og ved å stille krav i anbudsrundene kan Bergen bidra positivt bare ved å gjøre de innkjøpene kommunen allerede gjør.

Som en stor arbeidsgiver må kommunen også prioritere å ansette lærlinger og være åpen for kvalifiserte arbeidssøkere som av ulike grunner har falt ut av arbeidslivet.

Venstre vil:

 • vekte bærekraft høyere i offentlige anbud
 • at kommunen skal stille strengere krav til at anbudsgivere skal være fossilfri innen 2030
 • ha en ansettelsespolitikk som både gir plass for nye krefter og ideer, og tar vare på erfaring
 • at Bergen kommune skal legge til rette for amming blant ansatte