Bergen Venstres program 2019: Flyktninger, integrering og mangfold

Foto: IstockPhoto

Kapittel 8: Mangfold

FNs bærekraftsmål ser miljø, økonomi og sosial utvikling i sammenheng, og er universelle mål som representerer et globalt veikart for alle land. Tre viktige mål er å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og gi alle muligheter for en god utdanning. Målene er universelle og skal legge føringer for politikk, også lokalt.

LHBTI-rettigheter

Venstre ønsker at alle, uavhengig av seksuell legning eller kjønnstilhørighet, skal møtes på en god måte i alle livsfaser og livssituasjoner. Venstre vil ha særlig oppmerksomhet på LHBTI-familier, personer som har både minoritets- og LHBTI bakgrunn, eldre LHBTI-personer og ikke minst hvordan Bergen kommunes tjenester fungerer for disse gruppene.

Venstre vil:

 • at Bergen kommune tar et særlig ansvar for LHBTI-flyktninger
 • støtte FRI med kommunale tilskudd
 • jobbe for at Bergen skal arrangere Europride
 • innføre en tredje kjønnskategori på kommunale skjemaer
 • at alle relevante kommunalt ansatte skal kurses i problematikk knyttet til kjønns- og seksualitetsmangfold

Flyktninger

Mennesker som er på flukt skal finne Bergen som en trygg havn. Bergen bør bosette minst like mange flyktninger som vi blir anmodet om. Barn som er på flukt uten foreldrene sine er særlig sårbare, og Bergen kommune bør ta et særlig ansvar for enslige mindreårige asylsøkere.

At mennesker blir drevet på flukt er en internasjonal utfordring, men god integrering er et lokalt ansvar. Dette er et ansvar Bergen både kan og vil ta.

Det ligger enorme muligheter i at verden kommer tettere på oss. Et mer mangfoldig Bergen er et bedre Bergen. Bergen har alle forutsetninger for åpent kunne diskutere og håndtere utfordringer som kommer med et interkulturelt bysamfunn.

Venstre vil:

 • bosette minst like mange flyktninger som staten ber Bergen om

Inkludering

Innvandrere er en berikelse for det norske samfunnet. De fleste innvandrere og deres barn er godt inkludert. Likevel står altfor mange innvandrere utenfor viktige deler av fellesskapet og utsettes for diskriminering.

Integrering er et gjensidig ansvar og en gjensidig prosess, som krever respekt og stiller krav til begge parter. Bergen skal være en flerkulturell liberal by. Vi skal ikke akseptere intoleranse, undertrykking eller manglende respekt for loven. Samfunnet må stille krav om at de som ønsker å bosette seg i Norge gjør sitt beste for å tilegne seg gode norskkunnskaper.

Tilknytning til arbeidslivet og god språkopplæring er de viktigste enkeltfaktorene for god inkludering. Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger må settes i stand til å øke andelen deltakere som er i arbeid eller utdanning, inkludert grunnskole etter programslutt. Mange innvandrere skaper sine egne arbeidsplasser. Venstre vil stimulere til at innvandrere kan starte opp egne firma/nyetableringer gjennom Innovasjon Norge.

Venstre vil:

 • støtte tiltak fra private og frivilligheten for økt integrering, med spesiell vekt på tiltak som startet i innvandrermiljøene selv
 • stimulere til at innvandrere kan starte opp egne firma/nyetableringer
 • arbeide for jobbmesser rettet inn mot næringslivet og innvandrere med høy utdannelse
 • tilby fadder- og trainee-ordninger
 • styrke innvandrerorganisasjoner slik at de kan benyttes til å spre informasjon og til å motivere innvandrere
 • at krisesentrene skal ha flerkulturell kompetanse

Dyrevelferd

Dyr har en egenverdi som strekker seg langt forbi den nytten de har for mennesker. Derfor har Venstre sørget for at Bergen nå har fått en egen dyrevelferdsplan – som landets første kommune!

For Venstre er det et sentralt mål at Bergen skal forbli en foregangskommune når det gjelder dyrevern og dyrevelferd.

Ikke alle personer har et stort nettverk. Noen dyreeiere har også dårlig økonomi. Venstre mener at i tilfeller med akutt eller langvarig sykdom hos dyreeier må vi kunne tilby noe annet enn avlivning av dyret. Venstre ønsker at kommunen skal samarbeide med aktuelle leverandører av langvarig eller midlertidig omplassering av dyr, slik at for eksempel legevakten har noen som de kan henvende seg til i slike situasjoner og sikre dyret trygghet.

Det viktigste vi kan gjøre for å forhindre grusom behandling av dyr er å sørge for å bygge opp et godt apparat som kan forebygge og oppdage dyremishandling og hjelpe de mishandlede dyrene.

Venstre vil:

 • fortsette arbeidet for at flere katter blir sterilisert, kastrert og chippet
 • ta initiativ til tettere tverrfaglig samarbeid om dyrevelferd, blant annet gjennom samarbeid med dyrepolitet
 • bidra til å utvikle Dyrenes hus til et lokalt ressurs- og kompetansesenter for dyrevelferd
 • opprette eller videreutvikle sentrale dyrevelferdsfunksjoner som dyrevelferdskoordinator og veterinærvakt
 • at Bergen skal benytte sin innkjøpsmakt til å velge dyrevennlige produkter
 • nekte å leie arealer til sirkus med ville dyr
 • jobbe for flere hundeparker
 • innføre en kjøttfri dag på kommunale institusjoner og i ansattekantiner
 • øke kompetansen rundt dyrevelferd hos helsepersonell
 • videreutvikle det tverrfaglige samarbeidet om dyrevelferd

Det offentlige rom

Venstre vil at alle skal har rett til å ferdes anonymt. Kameraovervåking av det offentlige rom er uønsket. Alle skal fritt ha tilgang til det offentlige rom. Ytringer og kulturelle uttrykk skal ikke reguleres, med mindre det går direkte ut over andres personlige frihet, som for eksempel ved fremsetting av trusler eller unødvendig og langvarig støy.

Venstre vil aldri stille krav til politiske standpunkt, utover støtte til demokrati og menneskerettigheter, når aksjonsgrupper, politiske organisasjoner, trossamfunn eller andre med religiøst fundament vil bruke det offentlige rom. Det samme gjelder kommunale støtteordninger.

I Bergen skal alle skal ha rett til å gå i religiøse og kulturelle plagg, eller benytte religiøse symboler i det offentlige rom, som skolen. Kommunale kulturbygg som skal huse et bredt spekter av aktiviteter, må også tilpasses forskjellige trossamfunn sine behov. Venstre vil

iverksette tiltak for å informere barn og unge om religionsfrihet og hvilke rettigheter de har i Norge, samt jobbe mot at noen utsettes for tvang til å bære bestemte plagg som hemmer bevegelsesfrihet eller interaksjon.

Venstre vil:

 • gjennomgå all offentlig videoovervåking i Bergen, med klart blikk for nødvendighetssyn
 • aktivt jobbe for å fjerne offentlig og privat ulovlig videoovervåking i Bergen

Universell utforming

Samfunnsskapte barrierer gjør det i dag vanskelig for mange med nedsatt funksjonsevne å delta i samfunnet på lik linje med andre. Diskriminering og likestilling handler ikke bare om holdninger, men også om å fjerne fysiske hindre for deltakelse. Venstre ønsker en universelt utformet (UU) by som sikrer tilgjengelighet for alle. Dette er nødvendig for noen, og gjør det enklere for alle.

Venstre vil:

 • at infrastruktur for kollektivtransporten er tilgjengelig for alle, også gjennom visuell informasjon
 • bruke reelt åpne standarder både internt i offentlig sektor og i kommunikasjon og datautveksling med innbyggere og privat næringsliv
 • at det utføres regelmessige kontroller i byrommet av at krav til universell tilgang etterleves

Nynorsk- og dialektbyen

Bergen er Vestlandets hovedstad. En slik rolle krever vidsyn og raushet. Man kommer ikke utenom nynorsk om man skal forstå vestlandets identitet. Bergen skal fortsette å være en by som fremmer språklig mangfold, forståelse og toleranse. I Bergen bor det både bokmålsbrukere og nynorskbrukere, og som det mindre brukte språket må nynorsken aktivt fremmes av det offentlige. Bergen kommune bør følge opp de positive nynorskvedtakene bystyret har fattet de siste årene, og særlig planen for å styrke nynorsk i Bergen kommune.

Det er et overordnet språkpolitisk mål for Bergen Venstre at elevene i Bergensskolen har kunnskap om og kompetanse i både bokmål og nynorsk. Bergen Venstre ønsker en aktiv språkpolitikk og vil ha systematisk opplæring i både bokmål og nynorsk allerede fra tredje trinn. Alle elever skal ha rett til opplæring på det som er deres valgte hovedmål, både i barneskolen, og i ungdomsskolen så langt det er råd. Det bør gis tilbud om en nynorsk parallellklasse i Bergen på en av sentrumsskolene. Bergen Venstre mener Bergen kommune bør benytte seg av digitale læremiddel som finnes på både bokmål og nynorsk.

Språkstimulering gjennom leseaktiviteter er viktig i barnehagen. Barn som skal ha nynorsk som opplæringsspråk i skolen må få møte språket sitt allerede i barnehagen. Alle barnehagene i Bergen må ha et rikt tilbud om litteratur på begge språk, og Bergen Venstre vil prioritere å tilføre barnehagene nynorsk litteratur.

Venstre vil:

 • at alle elever i Bergen har kunnskap om og kompetanse i både bokmål og nynorsk
 • at alle elever skal få opplæring på det som er deres valgte hovedmål i barneskolen, og så langt det lar seg gjøre i ungdomsskolen
 • at det skal gis systematisk opplæring i både bokmål og nynorsk fra tredje trinn
 • at det gis tilbud om en nynorsk parallellklasse på en av sentrumsskolene
 • at Bergen kommune bare skal benytte seg av digitale læremiddel som finnes på både bokmål og nynorsk
 • at Bergen kommune aktivt skal fortsette å fremme språklig mangfold og toleranse
 • at Bergen kommune skal arbeide for å bevare de bergenske skrivemåtene på offentlige skilt og lignende
 • at dialekt bør ivaretas i offentlig skilting og stedsnavn
 • støtte opp om Hordaland Teater og et Nynorskens hus i Bergen
 • aktivt styrke nynorsk som bruksspråk i Bergen
 • følge opp Arna bydel for å motvirke språkskifte