Støtter en gammel ide om veitrase fra Skoganvarre til Alta

Støtter en gammel ide om veitrase fra Skoganvarre til Alta


Dette er et gammelt forslag som opprinnelig ble lansert i 1939 og ble behandlet i fylkestinget i Finnmark og i Vegdirektoratet. Senere har saken blitt lansert flere ganger i det politiske miljøet. I dag finnes det allerede en kjerrevei. En ny E6-trase kan føre til bedre infrastruktur og bidra til større samarbeid mellom kommunene midt-øst og øst-vest i fylket. I et miljøperspektiv vil også kortere tid på veinettet føre til mindre forurensning. En slik veitrasé vil være et stort løft for hele fylket.

E6 trasen vil bidra til større fleksibilitet for reisende både fra midten av fylket og øst- og vest- Finnmark. Slik det er i dag er ofte veien mellom Porsanger og Alta stengt over fjellovergangene pga værforhold. Ved å få en bedre infrastruktur kan dette og bidra til større samarbeid mellom kommunene midt-øst- vest-fylket. Det vil også føre til kortere reisetid. I et miljøperspektiv vil kortere tid på veinettet føre til mindre forurensning. Ved å legge veien i tunell på de mest værharde plasser vil en unngå vinterstengning.

Ved å oppgradere veien til E6 vei med 90 km s fartsgrense vil det kunne bli en sikrere ferdselsåre både for mindre biler, men også for tungtransporten. I et miljøperspektiv vil det også bli mindre CO2 utslipp.

I Lakselv har Miniekspress etablert en fraktterminal på Banak. Denne er godkjent av mattilsynet for transitt av sjømat. Miniekspress har trailere som frakter ulike varetyper til og fra Banak flyplass. Dette betyr at logistikken må være operativ også på veinettet.