Fokus på folkehelse

Det å kunne komme seg ut i naturen gjennom hele året er med på å bedre livskvaliteten til hele befolkningen. Dette er med på å forebygge ensomhet og gi bedre helse. Venstre ser mulighetene og ønsker å bedre folkehelsa;

  • ivareta folkehelseperspektivet med et ungdomsfokus der livsmestring gis forrang, gjennom ulike aktiviteter
  • bygge gang- og sykkelveier i kommunen der det er relevant, eks. fra Brennelv bru til Handelsbukt, fra rundkjøringen langs E6 til hotellbakken (der denne mangler). Gang- og sykkelveier bør også vurderes i bygder der det er stor trafikk. Det settes også opp gatelys på strekninger der disse mangler. Dette vil føre til økt trafikksikkerhet og økt trivsel.
  • Bygge fotgjengerfelt fra Ildskogveien over E6.
  • Stimulere skiidretten ved å få lysløypenettet opp å gå. Gi idretten mulighet for å knytte lysløypa i Brennelv sammen med løypa i Lakselv. Ved å utbedre disse og knytte disse to løypene sammen, vil befolkningen få et flott tilbud som kan brukes stort sett hele året, om vinteren til skiløype og om sommeren til joggere og turgåere. Det bør også settes opp gapahuker langs denne løypa. Disse løypene kan sees på som et supplement til løypene i Børselv og i Igeldas.
  • Bedre tilrettelegging for rullestolbrukere på treningssentrene.