Kraftproduksjon på lag med klassisk naturvern og samisk kultur!

Uttalelse: Kraftproduksjon på lag med klassisk naturvern og samisk kultur!

Foto: Camilla Eilertsen

Norge er i posisjon til å ta en lederrolle i den globale omstillingen fra fossil til grønn energi, og forbli en energistormakt også i et 1,5 graders-scenario. Vi har et godt utgangspunkt som Europas største vannkraftnasjon.

Norge har også gode forhold for vindkraft. Imidlertid har vindkraftverk på land store konsekvenser for norsk natur. Naturinngrep, miljøødeleggelser, støy, lys, ødeleggelser av naturmangfold og reduserte naturopplevelser er noen sentrale innvendinger. I noen områder er verneverdiene så store at det er uforenlig med utbygging.

Vindkraftutbygging på land kan også stå i konflikt med plikten til å sikre grunnlaget for samisk kultur. Denne konflikten har blitt aktualisert blant annet i Tana, Fosen og på Øyfjellet, hvor det planlegges utbygging i reinbeiteområder. Reindrifta utnytter marginale naturressurser på fjell og vidde og har over tid måttet tåle stadig mer redusert areal på grunn av ulike inngrep. Av hensyn til den samlede effekten av naturinngrep i reindriftsområder bør reindriftas arealer sikres for framtida og skjermes mot omfattende utbygging.

Av hensyn til klassisk naturvern og samiske interesser bør teknologi for havvind utvikles ytterligere. Det grønne skiftet bør i større grad rettes mot olje- og gassnæringen og dra nytte på offshorekompetansen for å få vindmøllene til havs, før vi beslaglegger mer urørt natur og reinbeiteland. Støtteordningene som gjør at en satsing til havs får de insentiver som trengs for å være lønnsom bør videreføres og styrkes.

Venstre vil:

  • Videreutvikle og styrke støtteordningene for utbygging av vindmøller til havs
  • Begrense utbygging av vindkraftanlegg på land.
  • Ha en strategisk satsing på opprusting av vannkraftverk.
  • Prioritere klassisk naturvern høyere i saker om vindkraftutbygging.
  • Skjerme reinbeiteområder mot vindkraftutbygging.

Vedtatt på Venstres landsstyremøte på Hell, 7. mars 2019