Pilotprosjekt ny modell for «Statens Hus»

Venstre i Vestland
Venstre sine representantar i Vestland fylkesting., Foto: Rebecca Amber

Staten skal samordne seg i distrikts-Norge

Regjeringen vil prøve ut en ny modell for «Statens Hus», der mindre avdelinger av statlige etater samlokaliseres og arbeider sammen i et felles statlig forvaltningsmiljø.

– For å styrke samarbeidet i kompetanseklynger, varsler vi nå at vi vil etablere piloter for eventuell samlokalisering av mindre avdelinger av statlige etater i samme bo- og arbeidsmarkedsregion, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.

Kommunal- og Moderniseringsminister Monica Mæland (H) og Ordfører Alfred Bjørlo (V)

– Et slikt felles fagmiljø i et «Statens Hus» vil kunne gjøre det lettere å beholde og rekruttere kompetanse i de statlige etatene som er der i dag, og legge bedre til rette for at flere statsetater enn i dag kan rekruttere og tilsette folk desentralisert.

Dette er en også oppfølging av Granavolden-plattformen om statlig lokaliseringspolitikk.

Eit gjennombrot

– Dette er eit gjennombrot for ein ny og moderne måte å utvikle distrikts-Noreg på, seier ordførar i Eid Alfred Bjørlo .

– I Nordfjord og mange andre bu- og arbeidsmarknadsområde i distrikta er det ei rivande utvikling i næringslivet, der det å tiltrekke seg folk er den største utfordringa. Sterke, samla statlege fagmiljø er då av uvurderleg verdi for å skape ein meir mangfaldig og attraktiv arbeidsmarknad.

– Eid er perfekt eigna for ein slik pilot som Regjeringa no vil setje i gang., seier Alfred Bjørlo. – Vi har fleire små «satelittar» av statlege fagmiljø som i dag ikkje er samordna og koordinerte, og der kvar einskild satelitt er sterkt utsett når kvar einskild statsetat operer kvar for seg. Når vi frå 2020 blir ein ny og større kommune, blir det endå viktigare for oss å få til eit slikt lagspel med staten om å oppnå formålet med kommunereformen, som er å skape større utviklingskraft i distrikts-Noreg.

Vil kunne styrke det offentlige fagmiljøet

Pilotene skal teste ut forsterket samarbeid mellom etatene innenfor områder som for eksempel rekruttering, IKT og utnyttelse av tverrsektoriell kompetanse, og felles samhandling med kommuner og fylkeskommune. Ved å etablere kompetanseklynger og evt. nye samlokaliseringer, kan det samlede offentlige fagmiljøet i bo- og arbeidsmarkedsregionen styrkes. Det vil skape større fagmiljø som kan utnytte kompetanse på tvers, ha felles digital infrastruktur koblet opp mot statlige etater andre steder, og også samhandle tettere med fylke og kommune.

 

Langsiktig arbeid

– Flere har tatt til orde for et slikt prosjekt, blant annet ordfører i Eid kommune, Alfred Bjørlo. Det er særlig interessant å gjennomføre pilotene i kommuner som nylig er vedtatt sammenslått, der hensiktsmessige sentra tjener større bo- og arbeidsmarkedsregioner, og der det er flere mindre statlige forvaltningsmiljøer som opptrer isolert fra hverandre i dag, sier Mæland.

Regjeringen vil derfor ta initiativ til å prøve ut en modell med et samlet «Statens Hus» på tre steder i distrikts-Norge hvor det ligger til rette for det ut fra kriteriene over. Gjennom det ønsker Regjeringen å skaffe erfaringer om hvorvidt dette bidra til mer samhandling og styrket fagmiljø.

Regionreformen slik den var tenkt

Venstre vil ha levande lokalsamfunn i heile landet.

Det tas sikte på å starte pilotprosjektet allerede i 2020. Regjeringen vil i forkant av dette gå i dialog med Skatteetaten, Politiet, NAV, Jordskifteretten og Statens Vegvesen og andre berørte statlige etater for å sikre at det ikke i mellomtiden fattes beslutninger i disse etatene som svekker muligheten til gjennomføring av de utvalgte pilotene.

Venstre utgjør en forskjell

– Det har vore mykje prat og fine ord om staten si rolle i distrikts-Noreg under regjeringar av alle fargar dei siste 15-20 åra. No går vi endeleg frå ord til handling. Dette er fyrste gong ei regjering tar eit så tungt grep for å ta styringa over den sektorvise staten til beste for distrikta, slik Venstre har gått i bresjen for, seier Alfred Bjørlo.

Kontaktinformasjon:

Alfred Bjørlo, ordførar i Eid (V) mobiltlf 480 82 552

For Monica Mæland: Politisk rådgivar Kristoffer Aardal Hanssen, mobiltlf 454 29 730.