Venstre vil ha kraftig satsing på rassikring

Foto: Venstre

Venstre sine fylkeslag i Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland har gått saman om å sende ei felles uttale til Venstre si stortingsgruppe med sterk oppmoding om at rassikring av våre vegar og jernbanestrekningar må komme høgt oppe i prioriteringane når Nasjonal transportplan, NTP nå skal rullerast. Dette er av største nødvendigheit både for å sikra framkommelegheit og gi folk tryggleik.

Følgjande uttale er sendt 1.oktober:

Venstre vil ha kraftig satsing på rassikring

Klimaendringane er eit faktum. I åra framover vil me oppleva ustabile verfenomen som gir seg utslag i større flaumar og fleire ras. Dette fører til psykososiale kostnader som utrygghet, trussel mot liv og helse og store materielle kostnader innan infrastruktur og samfunnstryggleik.

Stamvegnettet er eit leve eller ikkje leve for næringslivet rundt om i heile landet, til dømes når det gjeld fabrikkar, oppdrett, reiseliv eller landbruk. Dersom ressursbruken på vegnettet skal baserast einsidig på samfunnsøkonomiske analysar rangert etter netto nytte pr budsjettkrone, vil vegane i distrikta komma dårleg ut. Spreidd busetnad og låg årsdøgntrafikk (ÅDT) gjev automatisk lågare netto nytte samanlikna med prosjekt i område med større folketal og dermed høgare ÅDT.

Nasjonal rassikringsgruppe har kostnadsrekna sikring av alle raspunkt med høg eller middels skredfaktor til 71 milliardar kroner. Dette er det uråd å oppnå med dagens løyvingar. Derfor vil Venstre arbeida for ei kraftig auke av desse løyvingane i framtidige statsbudsjett.

Venstre vil:

• At det i førstkommande rullering av Nasjonal Transportplan (NTP) skal lagast ein heilskapleg, nasjonal plan for skredsikring av riks- og fylkesvegnettet kva gjeld utbetring av alle punkt med høg eller middels skredfaktor. Planen må sikrast prosjektfinansiering slik at den vert gjennomført samanhengande og kostnadseffektivt gjennom 12-årsperioden.

• Arbeida for ei kraftig auke av dagens løyvingar til sikring av raspunkt med høg eller middels skredfaktor.

• Sikra rasutsette jernbanestrekningar.

Beste helsing frå
Ragnhild Helseth
leiar av Møre og Romsdal Venstre
Kjartan Alexander Lunde
leiar av Rogaland Venstre
Åsta Årøen
leiar av Vestland Venstre