Sakspapir, fylkesårsmøtet for Vestland Venstre 2021

Her finn du Møtebok for fylkesårsmøtet 2021

 

Framlegg til sakliste for årsmøtet:
ÅM-1. Opning og namneopprop
ÅM-2. Godkjenning av innkalling og sakliste
ÅM-3. Godkjenning av program
ÅM-4. Godkjenning av forretningsorden
ÅM-5. Val av dirigentar, fullmaktsnemnd, eventuell supplering av redaksjonsnemnd for fråsegner, møtesekretærar, referentar, teljekorps og signatarar
ÅM-6. Fråsegner
ÅM-7. Årsmelding 2020
ÅM-8. Rekneskap 2020
ÅM-9. Vedtektsendringar
ÅM-10. Organisasjonsdebatt. Vedtak av plan for valkamparbeidet i fylkeslaget
ÅM-11. Vedtak av eventuell tilleggskontingent for 2022
ÅM-12. Vedtak av budsjett 2021
ÅM-13. Eventuelt suppleringsval til fylkesstyret. Val av valnemnd og landsmøteutsendingar
ÅM-14. Handsaming av utkast til stortingsvalprogram
ÅM-15. Val av redaksjonsnemnd for neste årsmøte
ÅM-16. Innkomne saker