Krever stans av Kystverkets sprengningsplaner ved Oscarsborg

Krever stans av Kystverkets sprengningsplaner ved Oscarsborg
Ola Elvestuen, Solveig Schytz, Line Stokholm (Frogn Venstre) og Elisabeth Holter-Schøyen (Asker Venstre) krever stans av Kystverkets sprengningsplaner ved Oscarsborg. , Foto: Thor Erik Skarpen

Kystverket ønsker å sprenge ut en ny led for skip i Indre Oslofjord. – Det kan få store konsekvenser for tilstanden i Oslofjorden, friluftsliv og hensynet til Oscarsborg festningsverk sier Ola Elvestuen i Venstre.

Elvestuen får støtte fra gruppelederne i Viken Venstre, Solveig Schytz, Line Stokholm i Frogn Venstre og Elisabeth Holter-Schøyen i Asker Venstre. Venstre har nå stilt spørsmål på Stortinget om saken til fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Fiskeri- og havministeren overtok 22. oktober ansvaret for styringen av Kystverket.

– Dette arbeidet bør stanses før det kommer i gang, sier Ola Elvestuen.

Ola Elvestuen, Oscarsborg
Venstre krever stans av Kystverkets sprengningsplaner ved Oscarsborg.

Lokal motstand

Forslaget fra Kystverket har stor vakt stor lokal motstand, og Viken, Frogn og Asker Venstre har alle engasjert seg i spørsmålet og danner felles front med Ola Elvestuen med krav om at planarbeidet stoppes. Sprengningsplanene vil blant annet berøre et nytt fredningsområde for hummer.

– Dette er en viktig sak for miljøtilstanden i fjorden, for friluftsliv og hensynet til Oscarsborg som kulturminne, sier gruppeleder i Viken Venstre, Solveig Schytz.

Fredningsområde for hummer

Det er nylig etablert et fredningsområde for hummer på undervannsmuren, den såkalte sjetéen til Oscarsborg festning. Sjetéen ble anlagt på 1870-tallet og sørger for at store skip må seile foran festningsverket på vei inn mot Oslo.

Etablering av ny farled på Vestsiden av Håøya, i Vestfjorden, vil kreve utsprengning av store masser under vann både ved Oscarsborg og lenger inn i Vestfjorden. Prosjektet vil medføre konsekvenser for mange forhold i fjorden, deriblant vernede områder.

Svekket vannkvalitet

Vannkvaliteten i Indre Oslofjord er svekket, blant annet på grunn av oksygenmangel. En ny rapport fra Niva viser at en utdyping av sjetéen vil gi dårligere oksygenforhold i Indre Oslofjord, og ikke bedre som tidligere antatt.

Vestfjorden er et svært viktig område for friluftsliv og rekreasjon med mange fritidsbåter i dag. Tiltaket vil berøre kulturminner av nasjonal verdi: Sjetéen og Oscarsborg. Det fredete området i Drøbak er tett knyttet til forsvarshistorien, og verneverdiene vil påvirkes negativt av økt skipstrafikk.

Unødvendig med planprosess

En lengre planprosess med Asker kommune om en slik farled kan bli en dyr og tidkrevende affære for Kystverket og staten.
– Å starte opp et flere år langt løp med planprogram, kommuneplan og reguleringsplan gir en langddryg, konkfliktfylt og kostbar prosess. Det er ikke god bruk av statens tid og penger. Det er tvilsomt om dette prosjektet er nødvendig og om nytteverdien er stor nok. Det bidrar neppe til miljømessig og sosial bærekraft, eller reduserte klimagassutslipp. Det ser i stedet ut til å bidra til en forverret situasjon for det biologiske mangfoldet i Oslofjorden.

Tiltaksplanen for Oslofjorden

Klima- og miljødepartementet la våren 2021 frem Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden for å bedre tilstanden i Oslofjorden.
– Livet i Oslofjorden trenger verken sprengningene eller farleden. Ikke friluftslivet og småbåtfolket, heller. Kystverket risikerer å stå foran en tids- og kostnadskrevende planprosess for et tiltak som forverrer miljøtilstanden i fjorden, forringer viktige kulturminneverdier, fortrenger friluftsliv. Det virker fornuftig med en grundig vurdering fra regjeringens side hvorvidt det virkelig er nødvendig at Kystverket bruker ressurser på dette arbeidet.

Fakta: Venstres spørsmål til fiskeri- og havbruksministeren

[Ola Elvestuen]: “Kystverket vil sprenge ut deler av undervannsmuren ved Oscarsborg festning for å etablere en ny farled for store skip vest for Håøya ved Drøbak. Vil statsråden ut fra de negative konsekvensene tiltaket vil gi både for livet i fjorden, verneområder, friluftsliv, krigsminner og kulturminnevern vurdere å stoppe planarbeidet?”