Landsstyret: Vernede vassdrag skal ikke bygges ut

Norsk vassdrag
Norsk vassdrag, Foto: iStock

Flere partier på Stortinget tar nå til orde for å vurdere utbygging av vernede vassdrag. Dette er helt uaktuelt for Venstre. Venstre har hatt en sentral rolle i å definere innholdet i flere av verneplanene, og er fortsatt en garantist for evig vern av vår unike, men sårbare vassdragsnatur.

Fra 1973 og frem til i dag er det 394 vassdrag og vassdragsområder over hele landet som har fått beskyttelse gjennom verneplaner, hvorav Øystesevassdraget er det siste. Det ble vernet av Venstre og den borgerlige regjeringen i 2019 blant annet på grunn av at det er et relativt urørt, helhetlig fjordvassdrag. De ulike verneplanene utgjør til sammen «Verneplan for vassdrag».

De vernede vassdragene representerer samlet et utsnitt av Norges unike vassdragsnatur. De er viktige friområder, gode lakseelver og habitat for en rekke truede arter. Livet i og langs elvene er unike økosystem der insekter, fugl, fisk og pattedyr har sitt livsmiljø. Deres liv er knyttet til elvene og elvelandskapet på en måte vi ikke kan overse.

Venstre deler fullt ut FN sitt syn om at tap av natur er en like stor trussel som klimaendringer. Naturkrisen og klimakrisen henger sammen og må løses sammen. Når planter og dyrs leveområder bygges ned, svekkes økosystemenes evne til å fange og lagre karbon.

Vernede vassdrag inngår i vår tids naturkriseforståelse. Formålet med verneplanene, å sikre helhetlige nedbørsfelt med sin dynamikk og variasjon fra fjell til fjord, må ikke undergraves.

Venstre har på Stortinget fått endret skattereglene slik at det nå er mer lønnsomt å ruste opp eldre kraftverk med ny teknologi. De som ønsker utbygging, påberoper et behov for mer energi. Svaret er ikke å gå løs på varig vernede vassdrag. Norge har et rikt utbud av miljøvennlige og naturvennlige energibærere med et uutnyttet potensiale. NVE har påvist et potensiale for ny vannkraft på omlag 10 TWh (10 mrd. kWh) uten å gå løs på vernede vassdrag, blant annet ved å bygge nye rørgater og flere turbiner i eksisterende kraftverk og investere i ny teknologi. Forsterket satsing på andre fornybare energikilder og energieffektivisering vil også bidra til økt kraftforsyning. Bare ENØK i bygg alene anslås å ha en mulig effekt på 12 TWh, eller ca. 10% av det totale vannbaserte energiforbruket.

Venstre mener det er for mange naturverdier som står på spill til at vernede vassdrag kan åpnes for utbygging. To tredeler av vassdragsnaturen er allerede utbygd. Vi trenger mer naturvern, ikke mindre.

Venstre vil:

  • Si nei til å bygge ut vernede vassdrag
  • Ha en forsterket satsing på andre fornybare energikilder
  • Ha en forsterket satsing på ENØK og andre energieffektiviseringstiltak
  • Øke kraftproduksjonen i allerede eksisterende kraftverk der det er hensiktsmessig og skånsomt for naturen