Landsstyret: Vi må styrke oppfølgingen av kvinner i 1. trimester og etter abort

Vi må styrke oppfølgingen av kvinner i 1. trimester og etter abort, Foto: iStock

Det er anslått at mellom 10 og 30 prosent av alle erkjente svangerskap ender i spontanabort. Mange kvinner opplever et svangerskapsavbrudd i løpet av livet, og noen opptil flere ganger. Likevel er spontanaborter svært tabubelagt og noe det snakkes lite om. I tillegg til at spontanabort kan være en smertefull og skremmende opplevelse, kan den også være forbundet med stor grad av sorg, selvbebreidelse, skam, hemmelighold og ensomhet.

Vi trenger mer kunnskap om dette. Venstre vil ta initiativ til at dagens tilbud fra helsetjenesten for kvinner i 1.trimester og etter abort kartlegges og evalueres, både med tanke på tilgang og kvalitet. De aller fleste spontanaborter skjer i løpet av de første 12 ukene av svangerskapet. Selv om det for verden rundt kan være en periode der svangerskapet virker fjernt og uvirkelig, kan det for mange kvinner og deres partnere være den perioden de trenger mest oppfølging på det personlige plan. Dette er de ukene svangerskapet ofte holdes hemmelig og snakkes minst om, samtidig som risikoen for at det skal gå galt, er størst. I tillegg til frykten for at de skal miste barnet, er også dette de ukene mange opplever mest plager i form av kvalme og tretthet. Likevel er det for mange som ikke får den oppfølgingen de har behov for tidlig i svangerskapet, og svangerskapstjenester er underkommunisert og lite kjent.

Alle kommuner har helsestasjonstjeneste og er lovpålagt å ha tilbud om jordmortjeneste. Mange kommuner har samtidig utfordringer med å rekruttere jordmødre. Det er behov for å gjøre tydelige grep for å sikre en velfungerende og tilgjengelig førstelinjetjeneste for gravide og familier.

Venstre vil derfor at:

  • Kvinner skal tilbys tilstrekkelig lege- og jordmoroppfølging i løpet av første trimester med utgangspunkt i den enkelte kvinnens behov
  • Kvinner som har truende eller pågående spontanabort, skal raskt få tilsyn av lege eller jordmor og tilbys samtale og ultralyd etter behov
  • Sykmelding i forbindelse med abort skal tilbys som standard, og at også frilansere og selvstendig næringsdrivende skal få sykepenger i forbindelse med abort og svangerskapsrelaterte plager
  • Gravide må sikres tilgang til relevant informasjon om de tilbud som finnes av oppfølging i svangerskapet og etter abort
  • Etablere flere utdanningsplasser for jordmødre