Venstre-gjennomslag om daglegvarer: – Meir mangfald og mindre kjedemakt gir lågare pris

Alfred
Alfred Bjørlo: - Meir mangfald og mindre kjedemakt gir lågare pris, Foto: Helle Frogner

– Venstre er glade for at Stortinget no samlar seg om å sikre meir konkurranse og mangfald i daglegvaremarknaden. Eg er svært godt fornøgd med at Venstre har fått gjennomslag for våre krav om å hindre at dei store matvarekjedene skvisar ut uavhengige merkevarer frå hyllene, og at matvarer skal merkast slik at det blir lettare for oss forbrukarar å vite kva vi kjøper.

– No er det omsider mulig å flytte makt frå dei store og mektige aktørane i dagligvarehandelen over til forbrukarane, små og uavhengige leverandørar og dei som produserer maten vår.

Det seier Venstres medlem i Næringskomiteen, Alfred Bjørlo, i samband med at Næringskomiteen på Stortinget har samla seg om ein pakke av tiltak for betre konkurranse på dagligvaremarknaden.

Venstre leverte i mars eit representantforslag om meir mangfald og mindre kjedemakt i dagligvarehandelen – og har no fått gjennomslag på Stortinget for dei fleste av desse forslaga.

– Når prisane no stig på alle område, er det viktigare enn nokon gong at vi klarer å hindre at dei store dagligvare-gigantane får ta ut for høg profitt, får slutt på usakleg prisdiskriminering og får slutt på at dominerande marknadsaktørar hindrar sunn konkurranse, seier stortingsrepresentant og medlem i Næringskomiteen for Venstre, Alfred Bjørlo.

– I Noreg har vi mindre mangfald og utval i butikkane enn nabolanda våre og prisane er høge – samtidig som bønder og andre som produserer mat tener dårleg. Slik kan vi ikkje ha det. Både forbrukarane og dei som produserer mat fortener ein fungerande marknad som gir reell konkurranse og mangfald i butikkhyllene, meiner Bjørlo.

Dette er komiteen einige om:

1. Stortinget ber regjeringen følge opp vedtak 572 (jf. Innst. 185 S (2020–2021) om usaklig forskjell i innkjøpsbetingelser.

2. Stortinget ber regjeringen vurdere å senke terskelen for når aktører i dagligvaremarkedet anses som dominerende.

3. Stortinget ber regjeringen utrede ytterligere konkurransefremmende tiltak og fremme forslag som kan hindre dominerende markedsaktører i dagligvarebransjen i å misbruke sin markedsmakt til å svekke konkurransen og stå i veien for nye innovative aktører. Herunder vurdere former for regulering av prisdifferanser, og komme tilbake til Stortinget i løpet av 2022. Det er viktig at tiltakene som vurderes bidrar til økt konkurranse, mer mangfold, lavere priser til forbrukerne og at det blir enklere for nye aktører å etablere seg i dagligvaremarkedet.

4. Stortinget ber regjeringen sende på høring en midlertidig forskrift i medhold av konkurranseloven § 14 om usaklig prisdiskriminering, og eventuelt andre bestemmelser om usaklig prisdiskriminering. Følgende hensyn bør være en del av høringsutkastet:
a. En operasjonell definisjon av vesentlig markedsmakt
b. En operasjonell definisjon av hva som utgjør en varekategori
c. En operasjonell definisjon av ulike innkjøpsbetingelser
d. At dersom leverandører med vesentlig markedsmakt skal tilby dagligvarekjeder og grossister ulike innkjøpsbetingelser, skal leverandøren kunne begrunne ulikheten saklig. Det vises til vedtak 572 (jf. Innst. 185 S (2020–2021) for definisjon og konsekvenser av forskjeller i innkjøpsbetingelser som ikke kan begrunnes saklig.

Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget innen utgangen av 2022 med resultatene av høringen, og forslag til videre oppfølging. Det bør inngå i høringsgrunnlaget at forskriftene skal evalueres etter 3 år, og at evalueringen skal fremlegges for Stortinget.

5. Stortinget ber regjeringen utarbeide et regelverk som pålegger kjedene en felles merkeordning for EMV, med kjedenavn, produsent og produktets opprinnelsesland, slik at forbrukerne kan gjøre opplyste valg.

6. Stortinget ber regjeringen om å utrede og fremme sak til Stortinget på egnet måte om virkningene av vertikal integrasjon og EMV har på konkurransesituasjonen, prisene og utvalget. En slik sak må omfatte mulig utvidelse av kjedenes meldeplikt til Konkurransetilsynet til å omfatte kjøp eller leie av produksjonskapasitet, en begrunnelsesplikt ved forskjeller i påslag mellom EMV og uavhengige merkevarer og en hjemmel for Konkurransetilsynet eller Dagligvaretilsynet for å føre tilsyn med bruken av EMV i dagligvaremarkedet.

7. Stortinget ber regjeringen raskest mulig komme tilbake til Stortinget med en konkret plan for oppfølging av stortingsvedtak nr. 577 og 578 (2020–2021) om vertikal integrasjon og egne merkevarer i dagligvarebransjen

8. Stortinget ber regjeringen om å vurdere hvordan en kan hindre bruken av negative servitutter på næringsareal, som hindrer etablering av nye dagligvareaktører.

9. Stortinget ber regjeringen utrede tiltak for å sikre konkurranse og mer åpenhet innenfor grossist- og distributørleddet i dagligvarehandelen, herunder tilsyn med priskalkylene for distribusjonstjenester.

10. Stortinget ber om at arbeidet har høy prioritet og at Stortinget blir involvert i arbeidet på egnet måte.

11. Stortinget ber regjeringen utarbeide en mer presis definisjon på hva som regnes som kjedenes egne merkevarer (EMV), for å få en bedre oversikt over totalandelen i dagligvaremarkedet.