– Grønne budsjettendringer som tar oss framover

Venstre-nestleder og finanspolitisk talsperson, Sveinung Rotevatn., Foto: Tove Lise Mossestad

Innstillingen til revidert nasjonalbudsjett er klar, og Venstre har kommet med et samlet forslag til endringer. Sveinung Rotevatn mener Venstres alternativ vil ta oss framover, i en tid med global uro og usikkerhet.

– Problemet med regjeringen er at den jobber for sakte og fører en politikk for reverseringer og tilbakeskritt. Venstre vil ta Norge og verden framover, og i vårt alternativ til revidert nasjonalbudsjett tar vi grep for å kutte klimagassutslippene, gi alle barn en god utdannelse og legge til rette for framtidas næringsliv, sier Rotevatn.

Venstre vil ta Norge og verden framover, og i vårt alternativ til revidert nasjonalbudsjett tar vi grep for å kutte klimagassutslippene, gi alle barn en god utdannelse og legge til rette for framtidas næringsliv

Sveinung Rotevatn

Rotevatn er nestleder i Venstre, og sitter i finanskomitéen på Stortinget. Det er denne komitéen som nå har avgitt sin innstilling til revidert nasjonalbudsjett, samtidig som regjeringspartiene og SV sitter i forhandlinger på overtid.

Mindre oljepenger

Til tross for betydelige satsninger bruker Venstre likevel mindre penger enn regjeringen legger opp til i sitt budsjettforslag:

– Venstre er bekymret for en regjering som bruker mye oljepenger uten evne til å prioritere framtidsrettet. Tvert imot reduseres kollektivtilbudet, miljøsatsinger kuttes og verden utenfor Norge nedprioriteres.

Han fortsetter:

Vi kutter prisene i kollektivtrafikken, gir mer både i bistand og våpenstøtte til Ukraina, og satser på kunnskap ved å ta igjen tapt læring i skolen og styrke forskningsbudsjettet

Sveinung Rotevatn
– Venstre bruker mindre oljepenger enn regjeringen, men finner likevel rom for viktige satsinger. Vi kutter prisene i kollektivtrafikken, gir mer både i bistand og våpenstøtte til Ukraina, og satser på kunnskap ved å ta igjen tapt læring i skolen og styrke forskningsbudsjettet.

Revidert nasjonalbudsjett blir stemt over på Stortinget siste møtedag før ferien, fredag 17. juni.

Hovedgrep i Venstres alternativ til revidert nasjonalbudsjett:

  • Reduserer billettprisene i kollektivtransporten med 10%, og kompenserer fylkene for tapte billettinntekter.
  • Reduserer kutt i bistand og kjernestøtten til FN med totalt 1,2 milliard.
  • Gir en ny våpenmilliard til Ukraina
  • Reverserer kutt i klima- og miljø, bla. på skogvern, restaurering av myr og utvikling av hydrogen.
  • Prioriteter omstilling av næringslivet ved å bevilge penger til Ocean Space Center og reverserer en rekke kutt i forskning. Vil også opprette en søknadsbasert strømstøtteordning for små- og mellomstore bedrifter.
  • Prioriterer utdanning ved å gi midler til å ta igjen tapt læring og motvirke skolevegring, i tillegg til å prisregulere studiestøtten.
  • Øker personfradraget og prisregulerer sosialhjelpssatser. Økningen i personfradraget med 1250 kr utgjør et skattelette på ca. 1 milliard kroner.
  • Reduserer pengebruken med i overkant av 1 milliard kroner.

Venstres forslag til endringer i revidert nasjonalbudsjett

FormålKap og postPåløptBokført
Prisjustere sosialhjelpssatser571.60115115
Tilskudd til opprettholdelse av tilbud i kollektivtransporten572.60250250
Øremerket tilskudd til lavere billettpriser i kollektivtransporten572.60380380
Ocean Space Center530.31135135
Bredbåndsutbygging541.605050
Konfliktrådet433.017,57,5
X Games Norway315.865,85,8
Afrikansk kulturinstitutt320.741,21,2
Dataspillstrategien334.5077
Tilskudd til næringsrettet forskning920.502525
Prisjustere studiestøtte2410.50 2410.70 2410.71 2410.7295,495,4
Tiltak mot tapt læring225.69200200
RES-EU285.53200200
Skogvern1420.355050
Restaurering av myr1420.382020
Strømstøtte til små- og mellomstore bedrifter1820.76 (NY)500500
Infrastruktur og markedsutvikling for hydrogen1830.512828
Oppbygningfond for Kulturlivet320.76 (NY)100100
Skattekutt5501.7210350
Våpenstøtte til Ukraina1700.7810001000
FNs høgkommissær for menneskeretter (OHCHR)152.7198,598,5
Menneskerettigheter152.70136136
WHO160.71118118
UNAIDS160.722020
FNs organisasjon for kvinners rettigheter og likestilling (UN WOMEN)164.7175,275,2
FNs utviklingsprogram (UNDP)171.70340340
FNs barnefond (UNICEF)171.71258258
Klima- og skogsatsingen1482.73200200
SUM5450,64415,6
Reduksjoner og omprioriteringerKap og postPåløptBokført
EØS-midler til Polen117.78−400−400
Kutt i bistand til Asia159.76−30−30
Domstolene410.01−10−10
Politiet440.01−100−100
Livsvitenskapsbygget ved UiO530.33−600−600
Rammetilskudd til kommunene571.60−1800−1800
Rammetilskudd til fylkeskommuner572.61−500−500
Grendeskoletillegg571.60−600−600
Ferjepriser1320.72 4320.04 572.60−244,9−244,9
Karensåret i AAP605.01 2651.70−702−702
Akson701.21−200−200
Gjødsling av skog1149.73−10−10
Bompengereduksjon utenfor byområder1320.73−250−250
Riksveiinvesteringer1320.30−125−125
Egenandel i CO2-kompensasjonsordningen1420.74−280−280
Geologiske undersøkelser1810.21−15−15
Redusert strømstøtte i 4. kvartal (til 80%)1820.75−480−480
Redusert petroleumsforskning1830.50−15−15
Statsbyggs reguleringsfond2445.24−100−100
SUM−6461,9−6461,9
Satsingsområder – Venstres RNB 2022