Venstres landsstyre: Frihet og trygghet for alle skeive

Abid og Grunde på pridemarkering i Oslo 10. september 2022
Frihet og trygghet for alle skeive, Foto: Baard Salvesen

Angrepet under Oslo Pride rystet hele Norge. Det som skulle være en uke med feiring av frihet, mangfold og åpenhet ble brått rammet av et terrorangrep. Venstre mener det trengs et krafttak for å hindre hat mot skeive og sikre deres rettigheter.

Politisk uttalelse vedtatt av Venstres landsstyre, 11. september 2022

Angrepet under Oslo Pride satte en stopper for Pride-markeringer over hele landet, og skapte økt frykt for å uttrykke sin kjærlighet offentlig hos skeive. Skeive skal føle seg trygge når de demonstrerer for sine grunnleggende rettigheter, og myndighetene har en plikt til å strekke seg så langt det lar seg gjøre for å unngå at viktige demonstrasjoner som Pride må avlyses.

Helt siden demokratiets og menneskerettighetenes fødsel har individets frihet til å tro på det man vil og ytre seg fritt vært sentrale verdier. De siste tiårene har også retten til å elske den man vil blitt inkludert i dette verdigrunnlaget. Det skjedde for sent, men at det har skjedd er noe verdt å glede oss over.

I dag er rettighetene for skeive en presis temperaturmåler for menneskerettighetstilstanden i et samfunn. 2022 er året hvor vi markerer at det er 50 år siden avkriminaliseringen av homofili, og regjeringen har beklaget på vegne av alle de som har blitt utsatt for diskriminering i statlig regi.

Selv om det i fjor var et viktig fremskritt da det ble etablert et nasjonalt kompetansemiljø mot hatkriminalitet, varierer kompetansen i de forskjellige politidistriktene for mye. Det kan påvirke graden av tillit som utsatte grupper har til politiet, både i saker om hatkriminalitet og ellers. Økt kompetanse både om de som utsettes for hatkriminalitet og om bestemmelsene i straffeloven er et nødvendig bidrag i å gjøre noe med dette. Det er også helt nødvendig for å bygge den tilliten som trengs mellom de utsatte gruppene og politietaten.

Forskning viser at skeive gjennomgående har dårligere psykisk helse og lavere livskvalitet enn befolkningssnittet. Norsk og svensk forskning viser også at transpersoner rapporterer om store helseutfordringer og mangelfullt helsetilbud.

Venstre vil:

  • Sørge for at regnbuefamilier har like rettigheter som andre familier, for eksempel i adopsjonsprosesser og fødselspermisjon, inkludert åpne for at barn skal kunne ha flere enn to juridiske foreldre.
  • Sikre at politiet har nødvendig kompetanse om gruppene som er dekket av det strafferettslige diskrimineringsvernet.
  • At alle politidistrikt skal ha dedikerte ressurser til arbeid mot hatkriminalitet.
  • At det forskes mer på årsakene til, konsekvensene av, og hvordan man kan forebygge hatkriminalitet.
  • At flere yrkesgrupper skal tilbys relevant kompetanse for å motvirke hat mot skeive.
  • Innføre et tredje juridisk kjønn.
  • Forberede tilbudet for kjønnsbekreftende behandling, herunder også tilbud til ikke-binære, gjennom bl.a. regionale kompetansesenter.
  • Tillate altruistisk surrogati.
  • Styrke lavterskeltilbudet for psykisk helse for skeive, og sikre kompetansen ute i kommunene.