Uttalelse: En friere og enklere studiehverdag

Glad student
Foto: iStock

Kunnskap er nøkkelen til frihet og muligheter. Derfor er det viktig at høyere utdanning er tilgjengelig for flest mulig, at kvaliteten på utdanningene og forskningsarbeidet er høy, og at studentene har gode vilkår for å fullføre utdannelsen. For å gjøre høyere utdanning bedre vil Venstre derfor premiere høy undervisningskvalitet og gjøre hverdagen til studentene bedre.

Vedtatt av Venstres landsmøte på Gardermoen, 14.-16. oktober, 2022.

Nyere undersøkelser viser at en av tre studenter sliter med alvorlige psykiske plager, mens over halvparten av studentene melder at de er mer ensomme enn før. Studentene var en særlig utsatt gruppe under pandemien, og fremover vil det kreves en ekstra innsats for å forhindre sterke ettervirkninger.

Nyere undersøkelser viser at en av tre studenter sliter med alvorlige psykiske plager, mens over halvparten av studentene melder at de er mer ensomme enn før.

Studenter har trang økonomi, dårlige levekår og mangel på sosiale arenaer. Det er noen av faktorene som påvirker deres hverdag mest. Det er en viktig investering i studentenes helse å gi dem de nødvendige rammene for å lykkes i utdanningen sin. Venstre vil fortsette å satse på studentene ved å prioritere midler til økt studiestøtte, flere studentboliger, rehabilitering av studentboliger, og et styrket helsetilbud. Nybygde studentboliger skal følge de høyeste miljøstandardene mulig innenfor sin kostnadskategori.

Studiehverdagen påvirkes også sterkt av måten studiene ved norske universiteter og høyskoler er lagt opp. I dag er det mange studier som legger opp til rigide studieopplegg, med mye obligatorisk undervisning. Venstre mener at det viktigste tiltaket for å styrke læringen i høyere utdanning er å heve kvaliteten på undervisningen, ikke å innskrenke fleksibilteten i hverdagen til norske studenter.

Venstre mener at det viktigste tiltaket for å styrke læringen i høyere utdanning er å heve kvaliteten på undervisningen, ikke å innskrenke fleksibilteten i hverdagen til norske studenter.

Venstre støtter Aune-utvalgets forslag om å fjerne blind sensur og innføre krav om to sensorer ved alle fag. Samtidig bør eksamensformene gjennomgås med mål om å gjøre vurderingsformen mer relevant. Det er også viktig å sikre studentenes rettsikkerhet, spesielt knyttet til anklager om fusk. Det bør innføres en felles definisjon på hva juks er, og studenter som er anklaget for fusk må kunne forvente å få en rask saksbehandling av sin klage, slik at fuskesaker er avgjort før studiestart. I tillegg må reaksjonen mot fusk være lik for like tilfeller over hele landet.

Venstre vil:

 • Holde fast ved gratisprinsippet i høyere utdanning, også for internasjonale studenter.
 • Feste studiestøtten til 1,5 av Grunnbeløpet i folketrygden (G).
 • Øke Lånekassens inntektsgrense for studenter.
 • Bygge flere studentboliger tilknyttet studiestedene gjennom å øke tilskuddene for oppføring av studentboliger, kjøp og ombygging av eksisterende bygningsmasse til studentboliger og rehabilitering av studentboliger.
 • Øke støtten til helsetilbud for studenter, særlig rettet mot psykisk helse.
 • Knytte rådgivningstjenestene i høyere utdanning tettere opp mot NAV.
 • At universiteter og høyskoler i større grad gjør forelesninger og annet undervisningsmateriell tilgjengelig på nett.
 • Fjerne blind sensur og innføre to sensorer ved klagebehandling på eksamenskarakter.
 • At det skal varieres i bruk av eksamensformer, med mål om å gjøre dem mer yrkesrelevant.
 • Integrere praksis i alle studieløp.
 • Øke rettsikkerheten ved mistanke om fusk.
 • Øke stipendandelen av studiestøtten fra 40 % til 50 %.
 • Innlemme studenter i dagpengeordningen på lik linje med andre arbeidstakere.