Uttalelse: Vi må verne flere vassdrag

Norsk vassdrag
Norsk vassdrag, Foto: iStock

Uttalelse fra Venstres landsstyre: Fra 1973 og frem til i dag er det 394 vassdrag og vassdragsområder over hele  landet som har fått beskyttelse gjennom verneplaner. De vernede vassdragene representerer samlet et utsnitt av Norges unike vassdragsnatur. De er viktige friområder, gode lakseelver og habitat for en rekke truede arter.
Til tross for at livet i og langs elvene er unike økosystem der insekter, fugl, fisk og pattedyr har sitt livsmiljø er omlag 1900 vassdrag allerede utbygd.

Uttalelse vedtatt av Venstres landsstyre , 4. desember 2022

Livet i disse økosystemene er knyttet til elvene og elvelandskapet på en måte vi ikke kan overse. Tiden er inne for å utvide vernet av vassdrag i Norge, og NVE har på bakgrunn av viktige naturverdier avslått konsesjoner i en rekke vassdrag.

Gjengedalsvassdraget
Ligger i Sogn og Fjordane. Naustdal – Gjengedalsområdet er et av de største og mest mangfoldige villmarksområdene som er igjen på Vestlandet.

Garbergelva
Garbergelva ligger i Selbu i Trøndelag fylke. Garbergelva renner fra Skarvan og Roltdalen nasjonalpark til Selbusjøen, og har svært variert natur. Vassdraget ble  vurdert for vern i to verneplaner for vassdrag, samt i suppleringen av  verneplanene i 2005, men ble ikke vernet under henvisning til at vernet måtte avklares gjennom etablering av Skarvan-Roltdalen nasjonalpark.

Hovda
Ligger i Hedmark og er et av de større vassdragene i fylket som ikke er påvirket av kraftutbygging. NVE ga i desember 2014 konsesjon for utbygging av et kraftprosjekt på ca. 11 GWh, men etter klage fra naturvernsiden gjorde OED om  NVEs konsesjonsvedtak. Departementet begrunnet avslaget med at Hovda kraftverk ville ha for store negative konsekvenser for naturmangfold og andre  interesser.

Vinda
Ligger i Oppland, Valdres. I 2002 ble verneverdiene i Vinda vurdert som så viktige at vassdraget burde komme med i suppleringsrunden for nasjonalt verna vassdrag. 7. november 2018 avslo OED konsesjonssøknaden.

Skurvedalsåna
Ligger i Rogaland, i Forsand kommune, Nye Sandnes. Høsten 2017 avslo OED konsesjonsvedtaket til NVE, og begrunnet det med Skurvedalens verdi for landskap, friluftsliv og naturmangfold.

FN har vært klokkeklare i sitt syn om at tap av natur, og har ved flere anledninger stadfestet at tap av natur eren like stor trussel som klimaendringer. Langs elvene Venstre vil verne finner man uerstattelige naturverdier,blant annet mange rødlistede arter. Naturkrisen og klimakrisen henger sammen og må løses sammen. Når planter og dyrs leveområder bygges ned, svekkes økosystemenes evne til å fange og lagre karbon.

Venstre vil:

  • Supplere verneplanene for vernede vassdrag og inkludere Gjengedalsvassdraget, Garbergelva, Hovda, Vinda og Skurvedalsåna, slik at disse vassdragene blir varig vernet.
  • Si nei til utbygging i vernede vassdrag.
  • Verne minst 30 prosent av all norsk natur innen 2030.