Haram må snu i NAV-saken!

Haram Venstre mener Haram kommuneutvalg må snu i NAV-kontorsaken. Om Haram ender opp med eget NAV-kontor vil innbyggerne få et begrenset tilbud, noe som vil gå sterkt utover tjenestene NAV og kommune sammen kan gi innbyggerne.

For mandatet til NAV kan vanskelig løses med få ansatte. På større kontor har man både markedsteam og jobbspesialister, dermed enklere gi tettere og bedre tjenester for prioriterte grupper som unge under 30 år, langtidsledige og flyktninger.

NAV er ikke sosialkontoret på 90-tallet, NAV har åpent 24/7. Folk kan kontakte NAV digitalt gjennom å skrive til dem og gjennom dialog. Kundesenteret og NAY ( Nav arbeid og ytelse ) besvarer de fleste henvendelser og fatter de fleste vedtak – ikke det lokale NAV-kontoret.

Hovedoppgaven til NAV lokalt idag er knytt til arbeid med å få flere i arbeid. De tradisjonelle oppgavene som barnetrygd, bidrag , kontantstøtte , pensjon etc søker man om digitalt, og spørsmål rundt disse må en hevende til kundesenteret eller NAV sine digitale tjenester .

Større NAV-fagmiljø vil gi bedre tjenester og trivsel blant ansatte, utvikling av tjenestene og prosjekt/spydspissarbeid er lettere å få til med større fagmiljø og flere ansatte. Ikke minst kan man dele opp i flere team slik at en får spesialisert seg på oppgaver og dermed yte bedre tjenester.

Hovedoppgavene for de lokale NAV-kontorene er å få flere i arbeid i prioriterte grupper som unge under 30 år (den såkalte «ungdomsgarantien») og langtidsledige, og å jobbe utadretta (markedskontakt). For å få folk ut i arbeid må en skape være ute i bedriftene/kommunene for å skape relasjoner til arbeidsgivere. Det er ute i samarbeid med bedrifter NAV kan løse mandatet. Det er gapet mellom brukerens kompetanse og arbeidslivets krav en må tette i samarbeid med bruker, NAV og bedrifter, opplæringskontor og utdanning. Vi må også huske at NAV skal gi bistand til arbeidsgivere i sykefraværsoppfølgingen.

NAV er velferdsstatens sikkerhetsnett. NAV skal bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. NAV har også ansvaret for oppfølging av flyktninger. NAV skal forvalte et stort lovverk som folketrygdloven , arbeidsmarkedsloven, forvaltningsloven, sosialtjenesteloven, introduksjonsloven osv. Dette gjøres best om vi fortsetter med en struktur tilpasset 2023.

Løsninger er viktigere enn prinsipprytteri: Derfor mener Haram Venstre at Haram må snu i NAV-kontorsaken og fortsette å ha felles NAV-kontor med de andre kommunene på Nordre Sunnmøre.

Christian Holstad Lilleng
Haram Venstre