Haram Venstre tar kampen for et seriøst arbeidsliv

Heime- og bortekontor er også framtida, meiner Venstre, Foto: Pixabay

Arbeidslivet er under stadig press. Gang etter gang hører vi om arbeidstakere som blir utnyttet, underleverandører som bruker underbetalte kortidskontaktarbeidere og arbeidsforhold som ikke likner grisen.

Haram Venstre vil, i tett samarbeid med arbeidsgiverne og fagorganisasjonene, være en vaktbikkje for at det ikke skal skje igjen i Haram kommune (jfr «Operasjon verft» fra 2021).

Haram Venstre vil at det skal settes strenge krav til lønns- og arbeidsvilkår for kommunes virksomheter, leverandører og underleverandører, herunder være påpasselig på at alle arbeidstakere og arbeidsgiver kan bruke sin rett til å danne eller slutte seg til organisasjoner de selv ville ønske for å drive kollektive forhandlinger og dele innholdet av disse.

Haram Venstre vil sette krav til bruk av faglærte håndverkere, lærlinger og at alle arbeiderne har yrkesskadeforsikring og at kommunen skal ha innsyn i mannskapslister og oversiktslister, og ikke minst kunne kontrollere at både leverandører og underleverandører følger den til enhver tid gjeldende arbeidsmiljølov med tilhørende forskrifter. Alle utbetalinger fra leverandør og dennes underleverandører skal foregå til konto i bank.

Haram Venstre vil at kommunen er ekstra påpasselig på at man begrenser antallet underleverandører for hver leverandør. Hver leverandør skal maksimalt ha to underledd slik det er beskrevet i anskaffelsesforskriftene.

Haram Venstre mener at Haram kommune skal være et forbilde for andre kommuner og fylkeskommuner i kampen for et seriøst arbeidsliv.

Venstre har en stolt historie knyttet til utvidelse av rettigheter for arbeidstakere og utviklingen av trepartssamarbeidet. Coronapandemien har igjen minnet oss på viktigheten av et godt organisert arbeidsliv. Haram Venstre vil jobbe i tett samarbeid med fagforeningene og finne flere tiltak for å styrke organiseringsgraden i Haram.

Historien til Venstre er stolt. I 1915 sto partiet i bresjen for innføring av Arbeidstvistloven som ledet til oppretting av Arbeidsretten og Riksmegleren i 1916. Disse institusjonene er den dag i dag viktige for å sørge for at staten, arbeidstakere og arbeidsgivere greier å samarbeide, framfor å havne i ustanselig konflikt slik man kan se i en rekke europeiske land og ellers i verden.

Trepartssamarbeidet har vært svært viktig for jobbskaping og lønnsomhet.

Paal Berg

Venstrefolk har alltid stått på for å sikre at arbeidslivet er godt regulert. Det var Venstre i regjering som innførte 8-timersdagen i 1919 og det var venstremannen Paal Berg som skrev utkastet til det som skulle bli selve grunnloven for arbeidslivet, Hovedavtalen. Det betyr ikke at vi alltid er enige med partene i arbeidslivet, men at vi er opptatt av å skape rammer for samarbeid, dialog og de gangene det er nødvendig, fornuftige rammer for konflikt.

Det har over lengre tid vært en etter vårt syn unødvendig konflikt mellom fagbevegelsen og Venstre. Det må gjøres en jobb for å sikre at arbeidstakere og Venstre igjen kan ha konstruktive diskusjoner. Det betyr ikke at vi kommer til å være enige om alt, men at vi trenger en ny start for dialog og diskusjon. Venstre var et av bare tre partier, sammen med Rødt og SV, som stemte mot tvungen lønnsnemd i lærerstreiken i fjor.

Etter vårt syn må Haram kommune etter reetableringen gå i dialog med fagbevegelsen, så vel som arbeidsgiverorganisasjonene for å finne måter å øke organiseringsgraden. En av de viktige lærdommene fra pandemisituasjonen vi har stått i over lengre tid er viktigheten av et godt organisert arbeidsliv. Det gir trygghet for arbeidstakere, men muliggjør også god dialog og rask omstilling.

Venstres historie handler om å skape gode rammer for å løse konflikter i arbeidslivet på en fredelig måte. Vi håper dette kan være en invitasjon til å skape bedre rammer for at folk skal organisere seg. Ikke fordi vi forventer at fagbevegelsen kommer til å heie på Venstre av den grunn. Men fordi demokratiet og landet tjener på den verdien det er at arbeidstakere står samlet om sine krav, framfor at vi får oppsplitting og polarisering.