En verdensby – med mangfold som konkurransefortrinn

Ved å synliggjøre og dyrke mangfoldet blir vi alle klokere og byen mer interessant.

Venstre tror større bredde er en berikelse for byen vår.

Heine Johansen, 5. kandidat for Bergen Venstre.

Alle som bor i Bergen skal føle seg trygge, stolte og frie til å leve ut den de er. Rasisme,
fremmedfrykt, homofobi, sexisme og andre former for diskriminering bekjempes gjennom
kunnskap og åpen debatt.

En inkluderende by er en mer produktiv by – nye mennesker bør
raskt føle seg velkommen, få ansvar og gis mulighet til å bli aktive samfunnsborgere.

Vi vil skape møteplasser og lokalsamfunn der folk knytter kontakt på tvers av kulturbakgrunn,
alder, politisk grunnsyn, seksuell orientering, funksjonsevne og inntekt.

Vi vil ha samarbeide tettere med frivillige organisasjoner som er tett på målgrupper som lett
faller utenfor. Venstres visjon er en by med et stort mangfold også av språk og kultur. Vi vil
derfor gjøre mer for god morsmålsundervisning og mer bruk av nynorsk.